Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

30. juli 1841

Lunden Enningdalen

- Ved et Forhør under Idde og Marker Sorenskirverie er i disse Dage, ved Gjerningsmandens egen Tilstaaelse, en Mordbrandgjerning kommet for Lyset. Sagens faktiske Omstændigheder er omtrent følgende: Natten mellem d. 29de og 30te Juli d. A. afbrændte Lade- og Udhuusbygningene paa Pladsen Lunden i Enningdalens Annex. hvorved foruden adskillieg Gaardsredskaber tillige opbrændte 3de Køer og 56 Faar og Lam. Da det var tydeligt, at Ilden var paasat, eftersom den først udbrød i Ladebygningen, faldt Mistanken strax paa Pladsens forrige Bruger, Iver Andersen, der nu brugte en Plads i Naverstads Sogn i Sverige. Denne vedgik ogsaa virkelig for Brandlidte og hans Søn med megen Anger at han havde begaaet Misgjerningen, hvortil han under Forhøret erklærede sig ikke at være tilskyndet af Had eller Avind, men "at Ondskabet var ham indgivet af Styggen (Djævelen)"; ligesom han ogsaa erklærede, at han ikke troede at mere end selve Laden skulde brænde, og at saaledes ikke de mange Kreature for Eierne skulde gaae tabt. Han er 32 Aar gammel, har Kone og 3 Børn, samt lader til at være meget stupid og uoplyst, hvilket og synes at fremlyse af den Ytring at naar Laden var opbrændt vilde den nuværende Eier fraflytte Pladsen, hvilken han da troede igjen at kunne komme i Besiddelse af.

(M.. Tilsk.)

 

No. 275. Den 1ste Juli. - Bruun som befalet Actor mod Andresen. - Iver Andersen Røklev, tiltalt for Mordbrand.

Ved den af Agershuus Stiftsoverret den 24de Januar 1842 affsagte Dom, som Actor havde indstevnt til Stadfæstelse var kjendt for Ret: Underrettens Dom bør ved Magt at stande.

- Og ved den af Sorenskriver Ide- og Marker, J. M. Bjering, og Meddomsmænd under 11te December 1841 afsagte Dom var saaledes kjendt for Ret: Huusmand Iver Andersen Røklev bør for begaaet Mordbrand at have sit Liv forbrudt og derefter at lægges paa Steile, hvorhos han bør at bøde til Stadscassen 40 Lod Sølv, og til de afbrændte Huses Eiere Anders Iversen, Anders Aasmundsen, Anders Eriksen og Hans Olsen, Alle af Gaarden Signebøen, en lige Bod til Deling dem imellem, samt endelig forsaavidt Skadeserstatning er paastaaet til hver af de Svenske Bønder Mathis Andersen Knappedalen og Jacob Nielsen Allamarken 10 Spd., foruden alle af hans Arrest, denne Sag og Dommens Fuldbyrdelse flydende Udgifter og deriblandt navnligen Skyds og Diæt til Dommeren og Referenten efter af Amtet approberde Regninger.

Dom: De ergangne Domme bør ved Magt at stande, dog saaledes, at den Bod, der er tilkjendt de afbrændte Huses Eier, bortfalder. I Salarium til Actor for Høiesteret, Advocat Bruun, betaler Tiltalte Iver Andersen Røklev 15 Spd.

 

Da referatet fra Høyesterett var innført i "Den Norske Rigstidende", var Iver Andersen allerede begravet. I følge kirkeboken for Idd for perioden 1832 - 1847, side 284 nr.31, dør Iver av tæring 10. juli og begraves 13. juli 1842.

 

 

 

 

Sist oppdatert 29.11.2023 22:45