Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
20. mars 1855

 

 

Frederikshald den 21de Marts. Vi have desværre atter at berette om en Ildebrand her i Byen. Nat til afvigte Tirsdag, omtrent Kl. 12, udbrød en saa heftig Ildløs, formentlig i Smedenken Madam Hansens Udhuse, at disse tilligemed hendes Vaaningshus samt Brygger Møllers og snedkermester Steffens`s tilhørende Huse saa godt som øieblikkelig stode i Flammer. Samtlige disse Huse Nedbrændte aldeles, men da det var stille Veir, lykkedes det at forebygge videre Skade. De nedbrændte Huse ere assurerede saaledes: Madame Hansens for 970 Spd, Brygger Møllers for 1910 Spd, og Snedker Steffens for 1590 Spd., tilsammen 4470 Spd. Bryger Møllers & Søns Løsøre er derbes assureret for 1700 Spd. og Snedker Steffens`s for 450 Spd., men en stor Del af dette Løsøre er vistnok reddet. Enken Mad. Hansens Løsøre er derimod ikke assurerert, og da Ilden i hendes Huus udbrød saa voldsomt, at Beboerne maatte redde Livet i det bare Linned, er denne Families Tab vistnok baade betydeligt og føleligt.

(Smaal. Amtst)

 

 

 

Ifølge Indberetning fra byfogden paa Frederikshald udbrød der Natten til den 20de d. M. omtrent Kl. 12 Ild paa nordre Fredrikshald, hvorefter i faa Timer nedbrændte følgende Bygninger: Matr.No. 664a, Smed Hansens Enkes, forsikret i den almindelige Brandkasse for 970 Spd., Matr.No. 664b, Snedker Steffens`s forsikkret i den almindelige Brandkasse for 1590 Spd og Matr.No. 665, Brygger Møllers, foriskkret i den almindelige Brandkasse for 1910 Spd., tilsammen 4470 Spd. Den partielle Skade, som nærliggende Bygninger have lidt, antages ikke at være betydelig. Da der paa 3 a 4 Steder laa andre Bygnigner, næsten alle af Træ, deels umiddelbart tilstødende, deels meget nær beliggende de aftbrændte Bygninger , maa det, bemærker Byfogden, efter Omstændighederne ansees for heldigt, at Branden ved hensigtsmæssige Foranstaltninger og ufortrøden Virksomhed fra Brandvæsenets Side hindredes fra at udbrede sigvidere.

Matr.no. 664a Torgny Segerstedts gate 18
Matr.no. 664b Torgny Segersteds gate 16
Matr.no. 665 Torgny Segersteds gate 14

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 06.12.2022 9:57