Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Flere branner i 1855

1855 ble et år med mange branner i Fredrikshald. De fleste av disse var påsatt av Natvig Jensen og var antent i gårder som skomakermester Amundsen hadde tilhold i. Omtaler rundt disse brannene er forsøkt samlet på denne siden.

 

Skomagermester Amundsen - Violgata 20
Maler Larsen Violgata 22
Maler Jensen - Violgata 18

 

 

 

 

 

 

Den konstituerede Amtmand i Smaalenene har været paa Fredrikshald for at træffe Forføininger til at komme paa Spor efter Aarsagen til den sidste Ildebrand og overlægge med Kommunalbestyrelsen, hvad der var at gjøre for at frembringe større Sikkerhed i Byen for Ildsvaade, Han har oplyst, at de fire Ildbrande, som i Januar, Marts, April og nu sidst i Mai Maaned d. A. have hjemsøgt Fredrikshald, samtlige er opkomme under Omstændigheder, der sætte det udenfor al Tvivl, at de ere bevirkede ved Ildspaasættelse. De ere nemlig samtlige opkomne paa Hølofter og det ene paa det samme Loft, hvorpaa der ved en foregaaende Leilighed var opkommen Ild. Det interesserer ikke alene Fredrikshalds Kommune, men det Offentlige det hele Land, at man gjør Alt for at faa Forbrydelsen affstraffet. Fredrikshalds Kommunebestyrelse har udsat en Belønning af 200 Spd. for den, der leder paa Spor efter Forbrydelsen. Med dette forslaar ikke. Staten maa gribe ind, den maa udlove Belønning af 1000, ja 2000 Spd.

 

 

 

 

 

 

Fra Frederikshald er den 8.de August Kl. 10 Formiddag til Politimesteren i Christiania affsendt efterfølgende Telegram-Depesje:

To farlige Forbrydere, Adolph Jacobsen og Natvig Jensen, arresterede for Mordbrand og den Første tillige for Mord, have fundet Leilighed til at undvige fra Frederikstens Fæstnings Arrester og bedes eftersøgte.

Signalement:

Adolph Jacobsen: 19 Aar, Statur og Højde middels, Øjne blaa, Haar brunt ; iført graaagtig Pjekkert, lyseblaa Buxer og blank Hat.

Natvig Jensen: 19 Aar, Statur og Højde middels, dog noe spæd. Øjne blaa, Haar mørkt, iført kort Bonjour, graa Buxer og mørk flad Hue.

 

Telegrafdepsejer til Aftenbladet.

Fredrikshald den 9de August Kl. 2. 22` Eftermiddag (Kristiania Kl. 2. 30` Efterm.)

De to fra Fredrikstens Fæstnings Arrester Tirsdag Aften undvegne farlige Forbrydere, Mordbrænderne Adolph Jacobsen og Natvig Jensen, af hvilke, som bekjendt, den Første tillige er Morder, er inat indbragte af Politimester Gram, der med Assistance af eb Vægter igaar Eftermiddag, havde paagrebet den i Rølanda, Sogn i Sveruge, 4 1/2 Mil herfra.

 

Mordbrænderne Adolf Jakobsen og Natvig Jensen er atter undvegne. Samme Singalement som opgivet 8de August, dog uden Hovedbedækning.

 

Fredrikshald den 20de September Kl. 4. 25` Eftermiddag.

Adolf Jakobsen og Natvig Jensen idnfandt sig inat Kl. 2 hos Natvig Jensens herboende Svoger, der med begges Samtykke strax ledsagede dem til Politikammeret.

 

Ligeledes er den 4de Oktober 1855 i Justitssagen mod Mordbrænderen Natvig Jensen og Peder Elensen afsagt Underretsdom, hvoved er kjendt for Ret:

De Tiltalte Natvig Jensen og Peder Elensen bør, Førstenævnte for Mordbrand efter Kriminallovens Kapitel 23 § 1 og § 4 samt for Forsøg paa Mordbrand og Sidstnævnte for Anstiftelse af Mordbrand efter 4-1 kfr. 23-1. at hensættes til Strafarbeide på Livstid. I Erstatning til den almindelige Branforsikringsindretning udrede de Tiltalte Een for Begge og Begge for en 1895 Spd. 12 shilling og Natvig Jensen alene 29,375 Spd. 63 shilling, hvorhos de Begge in solidum have at erstatte alle med Sagen forbundne Omkostninger, hvorunder i Salarium til Referenten, Prokurator Lyche 20 Specidaler. samt hver for sig de med deres Arrest forbundne Udgifter, Alt efter Overøvrigheden approberede Regninger.

(Smaal. Amtst.)

 

 

Christiania, den 10de Oktbr. Mordbrænderne Adolf Jacobsen og Natvig Jensen bleve igaar med Damskibet Halden bragte fra Frederiksahld hertil og indsatte i Byens Raadhuusarrest. For en Uge siden blev ligeledes Anstifteren af den Sidstes Ugjerninger, Per Elensen bragt ind til Christiania Raadstuarrest.

 

 

Høiesteret afsagde idag følgende Dom i Sagen mod Mordbrænderne Natvig Jensen og Peder Elensen.

"Underrettens Dom bør, forsaavidt til Høiesteret paaanket er, ved Magt at stande. I Salarium til Aktor for Høiesteret, Advokat Rolssen, betaler de Tiltalte Natvig Jensen og Peder Elensen, en for Begge og Begge for En, 18 Spd."

Ved Underretten var de Tiltalte idømte Strafarbeide paa Livstid.

(Aftbl.)

 

Sammendrag av Natvig Jensen`s liv.

Natvig Jensen
Født: 4. mai 1836 Døpt 19.juni 1836. Foreldre Festningsfange på Fredriksten Jens Olsen Brynie og hustru Anna Nilsdatter (kirkebok for Fredrikshald 1834 – 1845 side 23 nr. 53)


Far død ved selvmord 1. august 1854 begravd 21. august 1854 (kirkebok for Fredrikshald 1845- 1846 side 369 nr. 83)


Forsvant hjemmefra åtte år gammel. Gikk da via Oslo til Hedemarken – hvor han oppholdt seg lengst i Ringsaker. Om sommeren gjeter på fjellet, om vinteren gikk han rundt og tigget.


Kom tilbake til Halden etter tre og et halvt år. Lå da på Ebeneser en hel sommer for en byll på låret. På høsten sendt av fattigkommisjonen til anstalten «Loftets Gave» i Oslo. Ble her i tre år.


Konfirmert 18.april 1852 i Vår Frelsers kirke Christiania (Kirkebok for Oslo Domkirke 1844 – 1864 (side 518 nr.57)
Kom etter konfirmasjonen i lære hos skomakermester Reinholdsen i Oslo. Stakk av herfra etter et år. Oppholdt seg etter dette i Halden.

Etter hans konformasjon sto følgende å lese i Christiania Posten.:

Beretning om de fra Redningsanstalten "Loftes Gave" i 1852 som konfirmerede udgaaede Elevers Stilling of Forhold..

2. Natvig Jensen, 17 Aar gl. indsat den 8de Oktober 1849 for Fredrikshalds Fattigvæsens Regning. Han var meget forsømt saavel i Opdragelse som Udnervisning, men blev snart vant til Orden og Stadighed. Skjønt noget indskrænket, gjorde han dog ved sin Flid særdeles god Fremgang, især det sidste Aar. Han var betandig af en stille og tiledels timid Karakter, hvorfor hans Opførsel næsten aldrig gav Anledning dil Dadel eller Misnøie. Ved sin Udgang herfra kom han i Haandværkslære og har opført sig vel.

 


Kom etter en tid i lære hos skomakermester Amundsen i Halden.


12. april 1855: setter fyr på skomakermester Amundsens uthus i det som i dag er Violgata 20.
30. april 1855: setter fyr på det som i dag er Kristian Augusts gate 1, to kvartaler nedbrent
10. juli 1855: prøver å sette fyr på Fayegården.
27. juli 1855: prøver på nytt å sette fyr på Fayegården.
31. juli 1855: tilstår ildspåsettelsen ved alle fire tilfeller
7. august 1855: rømmer fra fengslet i festningen sammen med Adolf Jakobsen. Etter veiledning av en eldre fange med tilnavnet Godt-Nils. De rømmer da ut gjennom en pipe.
9. august 1855: Arrestert av politimester Gram i Rølanda sogn i Sverige
18. september 1855: rømmer på nytt fra fengslet i festningen sammen med Adolf Jakobsen. Legger nå igjen et brev om at de ikke orker leve lenger. Jernene de var festet med blir funnet ved broa på Porsnæs. Dette for å gi inntrykk av at de hadde druknet seg i elven.
20. september 1855: begge melder seg på politikammeret i Halden.
4. oktober 1855: Av underrætten dømt til straffarbeid på livstid.
9. oktober 1855: sammen med Adolph Jakobsen med dampskipet «Halden» overført til Cristianias raadhusarrest.
17. januar 1856: høyesterett stadfester dommen på straffarbeid på livstid


Folketellinga 1865: Akershus festnings straffeanstalt


Folketellinga 1870: Akershus festnings straffeanstalt

(23. april 1871 Utvandrer fra Fredrikstad med skip Edda fra Oslo til Chicago en Natvig Jensen 36 år gammel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 02.01.2024 20:57