Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
4. mars 1874

Idag Morges omt. Kl. 4 1/2 lød 2 Skud fra Fæstningen; Ild var udbrudt paa Damhaugen, hvilket dog ved Brandvæsenets Raskhed i Fobindelse med det stille Veir kun halvt nedbrændte. Aarsagen til Ildens Opkomst vides ikke.

 

Ildløs udbrød Tirsdag Morgen Kl. 4 - 5 paa Damhaugen, i Bygmester Hans Simensens Hus, som dog kun halvt nedbrændte, fordi Byens udmerkede nye Vandledning blev godt betjent af de tililende Brandfolk.

Huset, der var forsikret for 1400 Spd., havde i flere Dage før Branden staaet øde og det tør saaledes med Bestemthed formodes, at Ilden er paasat. Politiet har arresteret en svensk Malersvend som sterkt mistænkt.

 

 

 

Det af os i Onsdagsbladet omhanlede tildels nedbrændte Hans Simensens Hus var ubeboet, idet Eieren havde begivet sig til Fredrikstad og hans Hustru og Børn til Aremark Torsdagen forud. At Ilden var paasat antoges vist og faldt Mistanken paa en af Simensen kjendt Malersvend Ole Petter Andersson, der vitterlig opholdt sig her i Byen Mandag Aften, men som, efter anstillet Undersøgelse af Politiet, erfaredes at have begivet sig fra sit, for den nat, havte Logis Kl. mellem 3 og 4 Morgen og Kl. mellem 4 og 4 1/2 var seet i Busterudklevene. Andersson havde Mandag Aften omtalt, at han vilde reise til Sverige, Sarpsborg eller Fredrikstad; Tirsdag Formiddag blev der fra Politikammeret herstedts telegraferet til Fredrikstads Politikammer og forlangt Andersson anhodlt og hidtransporteret; han blev derstedts hæftet ved Middagstider samme Dag, hidtransporteret Onsdag med Dampskibet "Oskar II" og indsat i Arrest. Andersson er 31 Aar gammel, født i Erikstad Sogn i Nærheden av Wenersborg, gift og har 2 Børn, aldrig tiltalt eller straffet, medens han nogle Gange har erlagt Mulkt for Drukenskab og Gadeuorden. Under Forhøret nægtede han at være den, der havde paasat Ild i Simensens Hus og Nogen Nat at have lagt der; han erkjendte imidlertid, at han dersteds havde haft Værksted, idet han har malet forskjellige Voiturer for Handelsmand Frisell, ligesom han og har udført Malerarbeide for en ved Sidan af Hans Simensen Hus boende Hustru af Sømand Anders Andersen. Adgang til Huset har han havt gjennem en ulaaset Dør til Kjælderetagen og derfra op i Huset. Efter endt Forhørssession om Aftenen forlangte Andersson at faa Politifuldmægtigen i Tale. Forlangendtet blev opfyldt. Angjældende erkjendte da, at han var den, der havde sat Ild paa Simensens Hus - en Erkjendelse som han afgav væsentlig fordi han blev paavirket af de Forestillinger, som Forhørsadministrator, Politifuldmægtig Frølich, den 4de ds. om Eftermiddagen og Aftenen havde gjort ham, hvilke Forestillinger medførte, at han om Natten ikke havde havt Sjælsro, ikke Søvn. Ved Forhørssessionen igaar gjentog Angjældende sin Tilstaaelse og oplyste, at han Tirsdag Morgen den 3die ds. Klokke henved 4 ved Hjælp af Fyrstikker, som han havde paa sig, paasatte Ild saavel i 1ste Etage som paa Kvistværelset, at han var forledet dertil af Huseieren. Ilden antændtes i Høvelflis og Halm, hvorover blev heldt Parafinolje, som forud var hensat paa Antændelsesstederne. Paa Grund af Angjældendes opgiven Forhold til Huseieren er denne pr. Telegram forlangt anholdt i Fredrikstad og hidtransporteret.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhør i Anledning af Branden 3die Marts.
Forhøret paabegyndtes den 3die ds. Og lyder efter Protokollen Saaledes: Formiddag. Administrator, Politifuldmægtig Frølich, tilførte, at Ilden viste sig Klokken omtrent 4 ¼ i dag tidlig. Gaarden er ved Ildebranden saagodtsom ødelagt; den er ikke assureret i Landets almindelige Brandforsikringsindretning, medens Smedmester Pettersen, der havde Skadesløbrev i den, har forsikret den i «North British and Mercantile Compagny» for 1400 Spd.; at den yderligere har været forsikret er, efter de hidintil erhvervede Oplysninger, Administrator ubekjendt.
Fremstod som 1ste Deponentinde Hanna Pedersen 19 Aar gammel. Tjenestepige hos Lærer ved herværende offentlige Skole for den højere Almendannelse, Kandidat Gaarder, der bor i Huset ved Siden af Simensens Gaard. Hun vaagnede tidlig i dag derved, at hun hørte Støi i 2den Etage i hendes Bolig: hun stod op, iførte sig sine Klæder og bragte i Erfarring, at der var Ildløs i Snedker Simensens Gaard, hvilken saavidt Deponentinden bekjendt, i den seneste Tid ikke har været beboet, idet Simensen for nogen Tid siden, efter hva Deponentinden har hørt sige, have begivet sig til Fredrikstad, mendens hans Hustru og Børn skulle være paa Holmgil i Aremark. Nogen Aarsag til Ildens Opkomst kan hun ikke vide. Oplæst og vedtaget.
2den Deponent Carl August Dahlgren, 30 Aar gammel, Garversvend, i Arbejde hos Garvermester T. Amundsen, boende i 2den Etage i det Hus, i hvilket 1ste Deponentinde har Tilhold, blev tidlig i dag vækket af sin Hustru, der ytrede, at hun mente, at der var Ildløs; Deponenten Sprang hurtigst muligt op og saa, at der brændte i Snedker Simensen Gaard; Ilden var temmelig udviklet især paa den Kant af Huset, som vender mod Methodistsamhfundets Kirkegaard. Gaarden har i de sidste Dage ikke været beboet. Den gang da Simensen med Familie ophodlt sig i den, benyttede de et Kvistværelse, som vender ud imod Vinduerne i Deponentens Bopæl. Saavidt Deponenten, da denne saa Ilden, kunde skjønne, var der den gang ikke Ildløs i nævnte Kvistværelse. Oplæst og vedtaget.
3die Deponent Arent Theodor Andersen, 41 Aar gammel, Lærer ved herværende Almueskole, boende i Skibstømmermand Andersens Gaard, samme Gaard, i hvilken Kandidat Gaarder bor, blev i dag tidlig vækket ved Allarm, som hans Hustru gjorde. Deponenten, da denne kom ud, saa, at Ilden var udviklet i Sinensens Gaard og, som det da syntes, mest paa den Kant, der vender mod Deponentens Bopæl. Han ved ikke, hvorledes Ilden er opkommet. For kort siden, troligvis en Dag i forrige Uge, forlod Simensen med Familie Gaarden. Denne har efter hvad Deponenten tror, været ubeboet den seneste Tid. Vedtaget.
Forhøret fortsattes den 5te: Fremstod som 4de Deponentinde Maja Pedersdotter, 42 Aar gammel. Boende hos Handelsmand Frisell, forklarer, at Malersvend Andersson Mandag den 2den dennes i Skumringen Klokken omkring 6 indfandt sig hos hende for at tage til sig en eller anden Gjenstand, formodentlig en Børste, som han havde efterglemt; Andersson har nemlig enkelte Nætter ligget i Frisells Hus. Efterat han havde ledet oppe paa et Skab, sagde han Farvel, idet han tillagde, at han vilde forlade Byen. Deponentinden spurgte ham, hvilken Vei han vilde tage, hvortil han svarede: «Jeg ved ikke, om jeg drager opover til Kanalen og indover til Sverige, eller om jeg begiver mig afsted ad Rakkestadvejen.» Deponentinden henvendte sig til ham med Spørgsmaal, om han skulde gaa afsted paa den Tid af døgnet, da det var saa sent; hertil fik hun ikke noget Svar, men modtog det Indtryk, at han strax vilde gaa. Deponentinden kunde ikke skjønne rettere, end at han den gang havde noget i Hovedet. Hun kjender ikke til, hvorvidt han har havt Adgang til det nedbrændte Hus eller ikke. Oplæst og vedtaget.
5te Deponent Alfred Svendsen, 22 Aar gammel, Arbeidsmand, boende i Carl Stangeløkkens Hus i Busterudklevene, forklarer, at han iforgaars tidlig blev vækket ved 1ste Brandskud; han iførte sig hurtigst muligt sine Klæder og sprang nedover Kleven. Paa Distancen mellem Milepælen i Kleven og Indkjørselen til Dyrendal mødte han Malersvend Anderson, der gik opover i almindelig Gang. Deponenten spurgte ham, hvor det var Ildløs, hvortil han svarede: «det vet jeg ikke.» Anderson fortsatte sin Vandring i Retning fra Brandstedet. Deponenten fandt det besynderligt, at nogen kunde begive sig fra Byen, naar det var Ildløs i den. Da han kom i Nærheden af Andersson, ophørte han derfor med at springe og begyndte at gaa. Deponenten kunde ikke skjønne, at Anderson var annerledes i Væsen og Adfærd, end vanlig. Fra Deponentens Bopæl og til det Sted, hvor han mødte Anderson kan Distancen udgjøre omtrent 400 Skridt. Oplæst og vedtaget.
6te Deponent Oskar Jonassen, 17 Aar gammel, boende paa Laaby i Bergs Prestegjeld hos Skolelærer Andersen, forklarer, at han iforgaars tidlig vækedes ved 2det Brandskud. Han klædte paa sig og sprang afsted i Retning mod Byen. Paa Laabyhellene, det vil sige paa Distancen mellem Høiden af Busterudklevene og Karrestad, mødte han Malersvend Andersson, hvem han kjender, og som gik i jevn Gang. Han spurgte ham, hvor det var,det brændte; hertil svarede Anderson, at det vel var i Ouskleven. Omtrent 40 Alen efter Deponenten kom Lars Karrestad springende og hørte Deponenten, at Lars, idet han passerede forbi Andersen, spurgte denne, om han var fra Byen, og at Anderson dertil svarede nei. Da Deponenten  mødte Anderson, gik denne med nedslaaet Blik, idet han saa ned imod Landevejen; iøvrigt kunde Deponenten ikke forstaa, at Anderson var annerledes end han plejer ar være. Oplæst og vedtaget.
I Frihed fremstod Angjældende Ole Petter Anderson, 31 Aar gammel, født i Erikstad Sogn i Nærheden av Wenersborg af Forældre, Ægtefolkene Husmand Anders, hvis Fadersnavn han ikke kjender, og Kirsti, uden at han kan sige, hvilket Binavn hun havde, konfirmeret 15 Aar gammel i Ørs Sogn i Dalsland af Pastor Clarholm, gift og har 2 Børn, Malersvend af Profession, aldrig tiltalt eller straffet, medens han nogle Gange har erlagt Mulkt fir Drukkenskab og Gadeuorden, arresteret hersteds igaar Eftermiddag Kl. 4 ½, har i de senere Aar til forskjellige Tider arbejdet i sit Handverk hersteds, kom sidste Gang hid for omtrent 3 Maaneder siden, benegter at være den, der har paasat Ild i Hans Simonsens Hus. I de senere Nætter har han ligget, dels i Handelsmand Frisells Hus dels, hos skrædder Skotner, hvorhos han en Morgen, da han vaagnede, opdagede, at han havde haft Leje under en hvælvet Ege. Ingensinde har han nogen Nat ligget i Hans Simensens Hus. Derstedts har han imidlertid haft Verksted, idet han har malet forskjellige Voiturer for Frisell, ligesom han for Hustru af i Aremark væredne Anders Andersen, Ejer af Huset ved Siden af Hans Simensens Hus, har i dette udført forskjelligt Malerarbejde. Nøgel til Simensens Hus har han ikke haft; han har gaaet ind igjennom Kjælderdøren, igjennem hvilken Adgangen var fri, og har derpaa begivet sig ad en fra Kjælderen til 1ste Etage førende Trappe op i nævnte Etage, hvori det er, at han har haft sine Malersager. Nat mellem Sidstleden Mandag og Tirsdag laa han hos Skrædder Skotner paa Banken. Han kan ikke vide, hvormeget Klokken var da han iforgaars tidlig begav sig afsted fra Skotners Bolig. Han kan, end ikke tilnærmelsesvis, opgive, hvor lang Tid der forløb fra det Tidspunkt, han gik ud, og indtil han, værende i Nærheden af Adam Baastads Hus, hørte det 1ste Brandskud. Han havde bestemt sig til at forlade Byen, men havde ikke opgjort med sig selv, hvor hen. Fra Skotners Bopæl gik han nedre Bankegade indover, derpaa op over Stranden og tog af i en af Tvergaderne, enten i den, i hvilken Handelsmand Lauritz Amundsens Hus, eller i den, i hvilken Brændevinshandler  Olsens Enkes Hus ligger, hvorpaa han passerede forbi Ole Amundsens Bopæl, Friselles Bopæl – i denne gik han da Porten stod aaben, ind med Tanke om at faa med sig et Par Malerbuxer og en Hat, som han mente skulde ligge paa Loftet over Skuret; han fandt imidlertid ikke sine Ejendele – videre Gaden op til Skoningsfos Bro foranrede han imidlertid Beslutning, og gjorde op med sig selv, at han vilde begive sig ad Idevejen til Sverige; han gik derfor ad den for nogle Aar siden ny anlagte Vej, der fører fra Skoningsfos til Idesletten, saa langt op, som til Skilledelet ved Gyldenløve; her bestemte han sig til at vandre til Sarpsborg eller Fredrikstad. Han gik derfor nedover, tog af ved Gangstien, der fører ned til Porsnæs Mølle, passerede denne, gik op ad Bakken, der gaar forbi Sydsidens Fattighus, begav sig Sygehusgaden indover, forbi Kirken, videre Gaden nærmest ved Elven, over Broen og opad Busterudgaden. Han syntes, det ikke vedrørte ham, at der gik Brandskud. Paa sin vandring traf han ingen, førend Brandskuddene vare gaaet. Ved det øverste Hus paa Busterud, Arnesens Hus, beliggende lige  ved Indkjøselen til Dyrendal, mødte han en Person, som heder Alfred – maaske det var en Broder af Alfred – der spurgte ham om, hvor der var Brand; hertil svarede han, at han ikke vidste det, og han fortsatte sin Vej Busterudklevene opover. Henimod Laaby traf han ligeledes 3 Personer, af hvilke den ene nævnte ham over Navn og spurgte om, hvor det var Ildløs, hvortil han svarede, at det vist var i Ouskleven. Iforgaars Morges var han syg og ussel i Kroppen efter foregaaende Rangel; dette bidrog Sit til, at han ikke begav sig til Brandstedet, medens han fra Baastads Hus derimod gik til Fredrikstad, der ligger omtrent 3 Mil fra Fredrikshald. I Fredrikstad henvendte han sig til Bygmester Olsen, og fik han af en af dennes Arbejdere Besked paa, at Hans Simensen var syselsat paa Jacobsens Sag. Grunden, hvorfor han spurgte efter Simensen, var den, at han vilde laane en Orts Penge af ham, idet Simensen, førend han forlod Fredrikshald, havde ytret til Indvisitten, at denne, saafremt han kom til Fredrikstad, gjerne kunde henvende sig til ham, for at de som Bekjendte kunde samtale sammen. Han traf imidlertid ikke Simensen, fordi han blev anholdt af Politiet. Han havde Fyrstikker hos sig, da han gik ud fra Skotners Bopæl og begav sig paa Vandring saaledes som forklaret. Han plejer at røge Tobak. Oplæst og vedtaget; atter indsat i Arrest.

 

*******************************************************

 

Fredrikshald den 7de Marts

Det har stadfæstet sig, at den Ildløs, som udbrød Tirsdag Morgen i Bygmester Simensens Hus paa Damhaugen, var paasat. Den mistænkte Malersvend Ole Peter Anderson, som efter Begjæring fra det herværende Politikammer blev paagreben i Frerikstad og hidtransporteret Onsdag, har for Politifuldmægtig Frølich tilstaaet, at han er Forøveren af Ugjerningen. Tilstaaelsen var dog ikke let at lokke frem af ham. Han forsøgte i Førstningen at dække sig ved mangehavende Udflugter og lod Administrator skrive Forhørsprotokollen fuld af Løgne; men sent Torsdag Aften bad han, efterat Forhøret for den Dag var sluttet, om at faa Tale med Politifuldmægtigen og sagde da, at han, paavirket af dennes Ord til ham, ikke kunde faa Sjælefred, førend han havde bekjendt sig skyldig. Ejeren af Huset, Bygmester Simensen, havde forledet ham til Forbrydelsen ved at love ham 100 Spd., hvis han vilde tænde Ild paa det, og havde desuden lettet Udførelsen ved at bringe Høvelflis og Parafinolje op paa Loftet. Simensen arresteredes igaar i Fredrikstad og blev i Eftermiddag hidtrasporteret.

Forhøret indtages ovendfor i sin Helhed.

 

Fredriksahld den 10de Marts

Bygmester og Snedker Hans Simensen blev i Løverdags hidtransporteret fra Fredrikstad; han ankom Kl. 5 Eftermiddag. Samme Dags Aften tog Politifuldmægtig Frølich i Overvær af en Politibetjent ham for sig, paavisede ham under Forestilling af de Omstæmdigheder, som maatte lede til Forvisningen om, at han var den, som havde forledet Malersvend Anderson til at sætte Ild paa hans Hus, til at afgive Erkendelse om, at han var Anstifter af den forøvede Ugjerning. Simensen er født i Id, konfirmeret i Aremark, gift og har to Børn. Han har i flere Aar opholdt sig her i Byen. Han vedtog i det igaar over ham optagne Forhør Alt, hvad hans Medandgjældende Anderson havde udsagt, dog med Bemærkning om, at han ikke kunde erindre at have utret til Anderson, at han saaledes som hans Medandgjældende havde udsagt, skulde saafremt Huset nedbrændte, faa 1000 Spd. i Behold. Det er Haab om at komme i en bedre økonomisk Stilling, som har bevæget Simensen til at paavirke Anderson til Udførelsen af, hvad denne har udført. Simensen er gaaet ud fra den Tanke, at Bygningen saaledes som ifjor, var forsikret for 2500 Spd. og har ment, at han naar Forsikringstageren fig sig det Beløb han af ham havde tilgode, udbetalt, skulde lade eieren af Huset faa Resten. Høvelflis og Halm, fandtes ved Antændelsen i Huset, saa og Parafinolje paa 3 Buteljer. Høvelflisen var Affald efter Simensens Virksomhed som Snedker, Halmen gammel Sengehalm; begge Dele henlaa i Huset, fordi dette ikke var fuldstændig indredet. Af Parafinoljen kjøbte Simensen, der Torsdag den 26de f. M. begav sig til Fredrikstad, den foregaaende Dag en Flaske hos en, en anden hos en anden Handelsmand. Den 3die Flaske var bestemt til Husbrug, dens Indhold tildels benyttet. Anderson heldte Oljen ud over Halmen og Høvelflisen, inden han antændte. Derfra skriver sig den Intensitet, med hvilken Ilden optraadte, en Intensitet, der dog ikke kunde staa sig imod vort fortrinelige Vandværk, der ved denne Ildebrand har godtgjort, at det formaar at slukke et brændende Hus saaledes, at alle Yddervægge blive igjenstaaende. Næst efter Kommunerepresentationen, som har bevilget de til Øiemed fornødne Midler, skulle vi i den Henseende takke vor Stadsingeniør, Hr. Kjelland, som har forstaaet at gjøre vor Vandledning saa fortræffelig, som den er.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhør i Anledning af Branden den 3die Marts
(Slutning fra f. No.)
Førhør den 5te dennes om Formiddagen:
Administrator, C. Frølich, tilførte, at Undersøgelser, som han lod anstille om Morgenen og i Løbet af Formiddagen den 3die dennes ledede til, at han da telegraferede til Fredrikstad Politikammer saaledes, som en nu urettelagt Afskrift udviser. Malersvend Ole Peter Anderson hidtransporteredes igaar pr. Dampskibet «Oskar den 2den» fra Fredrikstad og blev indsat i Arrest Kl. 4 ½ Eftermiddag. Der fremlagdes Skrivelse af Gaars Dato fra Fredrikstads Politikammer.
Politikammeret i Fredrikstad!
Bygmester, Snedker Hans Simensens Hus nedbrændte inat. Svensk Malersvend  Anderson, kjendt af Simensen, som arbeider Fredrikstad, mistænkt Illdspaasættelse, seet i dag tidlig Fredrisktadveien, anholdes, hidtransporteres. Undersøg, om Simensen har været i Fredrikstad inat.
Frølich
I Forhøret den 5te om Eftermiddagen fremstod 7de Deponent Niels Marinius Skotner, 53 Aar gl., Skrædder og boende i Hans Johannesens Hus paa Banken, forklarer, at Angjældende i Løbet af de sidste 8 Døgn har ligget hos Deponenten i 3 Nættter, deribland Nat mellem Mandag og Tirsdag sidstl.; han kom da i beruset Tilstand ind Klokken mellem 8 og 9 om Aftenen; han bad, efterat han havde sovet i omtrent 1 ½ Time, Deponentens Hustru om at kjøbe salt Sild for 1 Skilling. Han afleverede et saadant Beløb og hun kjøbte Sild; han nød noget af den og et Stykke Smørrebrød, hvorpaa han lagde sig til at sove paa Gulvet, idet han dog før ytrede, at han skulde begive sig afsted fra Byen. Han blev i Tirsdags Morges ikke vækket af nogen; han vaagnede selv og gik afsted, efterat have sagt Farvel, og efterat Deponenten havde forestillet ham, at han ikke saa tidlig paa Morgenen  - Klokken var den gang mellem 3 – 4 – burde gaa ud, uden at have faaet sig Kaffe – en Forestilling, der dog ikke bevirkede nogen Forandring i Angjældendes Beslutning om at forlade Huset. Efter Deponentens bedste Formening foløb der ¾ Time eller noget mere fra det Øjeblik Angjældende gik ud og indtil det første Brandskud hørtes. Angjældende havde i de sidste Dage været sørgmodig og var i nedtrykt Sindsstemning; at han tænkte paa at begaa noget Ondt, faldt imidlertid ikke Deponenten ind. Om Morgenen, inden  Angjældende gik, ytrede han, at han ikke vidste, enten han vilde tage afsted Vejen opover Tistedalen eller til Sverige. Oplæst og vedtaget.
Frølich attesterer, at man, naar man skal til Tistedalens søndre Side passerer over Skoningsfos Bro, med mindre man gaar Vejen paa Elvens søndre Side, hvilken Vej det for Angjældende ikke var rimeligt at tage, da 7de Deponents Bolig ligger på Nordsiden.
8de Deponentinde, Johanne Skotner, 51 Aar gl., gift med 7de Deponent, forklarer sig paa Examination overnstemmende med sin Mand, hvis Udsigende blev oplæst og vedtaget som Deponentindens Eget Vedtaget.
Frølich tilførte, at han siden Formiddags-Sessionen har ladet Politibetjent  Torgersen tilbagelægge samme Vej , som den, om hvilken Angjældende har forklaret, at han i Tirsdag Morges tilbagelagde den indtil Baastads Hus, og har Thorgersen rapporteret, at han hertil under vanlig Gang anvendte 1 Time  4 Minutter.
Retten bemærker, at den Person, der, med Tanke om at begive sig til Sarpsborg eller Fredrikstad, befinder sig paa Gangstien, der fra Idevejen fører ned til Porsnæs Mølle, naturligvis gaar over Porsmæs Bro, forbi Gasværket og Ebenezer opad Valmansbakken forbi Knaps Bolig, forbi Skalstads Bolig og Busterudgaden opover, hvilken Veh er meget kortere, end den, som Angjældende har forklaret at have tilbakelagt ned over Sygehusgaden, forbi Kirken over Broen og Baastads Gaard. Den Vej, om hvilken Retten har udsagt, at man vilde vælge som den korteste, fører langt nærmere det nedbrændte Hus, end den, om hvilken Angjældende har forklaret, at han fra Porsnæs Mølle har tilbagelagt.
Den 6th fortsattes Forhøret under samme Administrator.
Frølich tilførte, at Angjældende igaar Aftes forlangte at tale med ham. Forlangendet blev naturligvis opfyldt. Angjældende erkjendte i Nærvær af Slutteren Møller, at han var den, der havde sat Ild paa Hans Simensens Hus, - en Erkjendlese, som han afgav væsentligt fordi han blev paavirket af de Forestillinger, som Administrator iforgaars Eftermiddag og Aftes gjorde ham, hvilke Forestillinger medførte, at han Nat til igaar ikke havde Sjelsro, ikke Søvn.
I Frihed fremstod Angjædende Ole Petter Andersson, der nu gjentager som for Adminsitrator afgivne Tilstaaelse om, at han i Tirsdags Morges Kl. henved 4 ved Hjælp af Fyrstikker, som han havde paa sig, satt Ild paa Simensens Hus saavel i 1ste Etage som paa Kvistværelset. Hertil var han forledet af Simensen, der til de 2de Steder, som Angjældende antændte, havde bragt Høvelflis og Halm, hvorhos Simensen havde ligeved disse Steder sat paa Kvistværelset 1 Flaske med Parafinolje og i 1ste Etage 2 Flasker med lignende Olje. Flaskernes Indehold heldte Angjældende udover de nævnte Sager, inden han tændte paa. Angjældendes Forsæt om at udføre, hvad han har udført, har ikke været fast. Saavel Nat til sidstleden Løverdag som Nat til sidstleden Mandag var han inde i det nedbrændte Hus for at tænde an; Kræfterne svigtede ham; han gjøs tilbage for sin Gjerning. Nogen Tid efter Jul sidstleden har Angjældende været udsat for Paavirkning af Simensen om at tænde Ild paa Huset. En Gang lovede Simensen Angjældende 100 Spd. for Ugjerningen; senere har Simensen ytret til Angjældende, at denne, saafremt han vilde antænde Huset aldrig skulde lide Nød. Simensen har sagt til Angjældende, at Huset var assureret for 2500 Spd.; Simensen mente, at han, naar Huset var nedbrændt, skulde, efterat havde dækket sin Gjæld, faa omtrent 1000 Spd. i Behold. Oplæst og vedtaget; atter indsat i Arrest.
Administrator tilførte, at han i Telegram afsendt i dag tidlgi Kl. 8 til Fredrikstads Politikammer har anmodet  dette om Anholdelse og Hidtransport af Hans Simensen. Telegrafexpeditionen hersteds aabnes ikke før end Kl. 8 om Morgenen.
Sa Angjældende igaar Aftes afgav sin Tilstaaelse og derunder omtalte sir Forhold til Simensen. Var Telegrafexpeditionen lukket.
Aar 1874 den 9de Marts fortsatte Forhøret over Ole Petter Andersson og Hans Simensen under samme Administrator i Nærvær af de 2de edfæstede Lagrettesmænd Skibsfører Martin Engebretsen og Handelsmand Wilhelm Eilertsen, Hvorda! Fremlagdes Skrivelse af 6te dennes fra R. Stang  saalydende:
«Ifølge North British and Mercantiles Bøker blev Simensnes Gaard Matr.No. 799 paa Damhaugen første Gang assureret af Smed P. Pettersen for Spd. 2000 den 15de April 1873, som løb til den 15de Mai, samme Dag blev den forhøjet til Spd. 2500, saaledess tid den assureret til den 15de Oktober, hvilken Dag den blev nedsat til Spd. 1400 – som fremdeles løber indtil den 15de ds.
Hr. P. Pettersen, paa hvem Policen lyder, har bestandig fornyet og ere Præmierne erlagte ved Ham
Fredrikshald den 6te Marts 1874 R.Stang.»
Frølich tilførte, at Angjælende Simensen hidtransporteredes i Lørdags fra Fredrikstad pr. Dampskib og blev indsat i Arrest Kl. 5 Eftermiddag. Om Aftenen tog Adminstrator  i Overvær af den vagthavende  Politibetjent  Torgersen nævnte Angjældende for sig og forehodlt ham de mod ham som Anstifter af Ildspaasættelsen talende Indicier, hvorefter Angjældende erkjendte sin Forbrydelse. Det til dels nedbrændte Hus var et Vaaningshus, beliggende 16 Alen  2 Tommer fra Nærmeste Bygning, som ligeldes er et Vaaningshus.
I Frihed frestod Angjældende Hans Simensen, 41 Aar gammel, født paa Pladssen Tronsholtet under Gaarden Torgalsbøen i Ide Thinglag af Forældrene, Ægtefolkene Husmand Simen Andersen og Oliane Larsdatter, konfirmeret i Aremark, 17 aar gammel, af Sogneprest Heyerdahl, Bygmester og Snedker her til Byen, gift og har 2 Børn, aldrig tiltalt eller straffet. Han afgiver Erkjendelse om at have forledet Medangjældende Ole Petter Andersson til at sætte Ild paa Huset og vedtager Medangjældendes i Sessionen den 6te dennes afgivne Forklaring, forsaavidt den vedrører ham, dog med Bemærkning om, at han ikke kan erindre at have ytret, at han efter Ildebranden vilde faa omtrent 1000 Spd. i Behold. Motivet til Paavirkningen paa Medangjældende var det, at Inkvistten haabede, efter Ugjerningens Udøvelse, at blive sat i en bedre økonomisk Stilling; han vidste, at Smed Pettersen ifjor havde havt Bygningen assureret for 2500 Spd., troede, at Huset fremdeles var forsikret for samme Beløb, mente, at Pettersen, naar dennes Tilgodehavende var blevet dækket, skulde lade Indkvisitten, ialfald naar denne godtgjorde ham Policernes Kostende, faa det overskydende Beløp. Bygningen var ikke fuldstændig indredet i 1ste Etage; dersteds havde Indkvisitten sit Verksted; Høvelflisen var Affald fra hans Virksomhed som Snedker; han havde saaledes ikke fra noget andet Sted baaret den ind i Bygnignen. En del af Halmen var gammel Halm, som havde ligget i en Vugge, der var bleven benyttet af et 10 Maaneder gammelt Barn af Indkvisitten, hvilket døde ved Juletider sidstleden. Halmen blev tømt af Vuggen, fordi denne, efterat Barnet var faldt bort til et bedre Liv, blev paa Anmodnng af Madame Andersen, boende i samme Hus, i hvilket Kandidat Gaarder bor, udlaant til hende. Derhos var en del af Halmen gammel Sengehalm. 2 af Flaskerne, hvorpaa Paraffinolie, indkjøbte Indkvisitten selv i Onsdags 8 dage siden – Dagen før end han begav sig til Fredrikstad – den ene hos Handelsmand Borge Nielsen, den anden i Forbrugsforeningen; den 3die Flaske med Olie var bestemt til Husbrug; endel af Flaskens Indehold var ogsaa bleven benyttet. Han ytrer, at han har været en ædruelig, ordenlig og strævsom Mand, for hvem det, uagtet dette, ikke har villet gaa godt i Livet. Nu angrer han sin Forbrydelse, er imidlertid tilfreds med, at han har afgivet fulld Tilstaaelse, beklager sin Familie. Opæst og vedtaget med Bemærkning om, at hans Ytring til Medangjældende om, at denne aldrig skulde lide Nød, fra hans Side var ment saaledes, at Medangjældende aldrig skulde mangle Noget, saalænge Inkvisitten havde Noget at hjælpe med. Arresteret.
Ligesaa i Frihed fremstod Angjældende Ole Petter Andersson, der paa Foranledning forklarer,a t Medangjældendes Hustru ikke nogensinde har talt et Ord til ham om Ildspaasættelsen. Han er vis paa, at han ikke vilde have udført, hvad han har udført, saafremt det antændte Hus havde ligget lige ved Siden af andre beboede Huse; han er tilfreds med, at hans Ugjerning ikke medførte verre Følger, end den har medført. Oplæst og vedtaget; arresteret.
Lagretten havde Intet mod det Forhandlede og Protokollerede at erindre.

 

*****************************************

 

 

I Justitsagen mod Hans Simensen og Ole Petter Andrsson er den 23de d.M. affsagt Dom hvorved saaledes er

Kjendt for Ret:

Tilltalte No. 1, svensk Malersvend Ole Petter Andersson og No. 2, Bygmester Hans Simensen, bør, Nr. 1 for Mordbrand efter C.L 23-1, og No. 2 som Anstifter efter samme Lovsted jfr. C.L. 5-1, at hensættes til Straffearbeide paa Livstid og betale solidarisk Erstatning til Storebrand med 19 - nitten - Specidaler og 6 - sex - Skilling samt Sagens dem lovlig vedkommende Omkostninger, hvoriblandt Salar til Referenten, Prokurator Lyche 8 - otte - Specidaler og til Forsvareren Overretssagfører Rasch 7 - syv - Specidaler, men hver for sig de med deres Arrest forbundne Udgifter. At fuldbyrdes efter Øvrighedens Foranstaltning.

 

 

Underretsdommen mod Ole Petter Andersson og Bygmester Hans Simensen. hvorved de for Mordbrand idømtes Strafarbeide paa Livstid, er stadfæstet af Overretten den 20de d.M. Angældende har begjært Sagen indanket for Høiesteret.

 

 

 

 

 

Tvangsauktion

Onsdag 27de d. M. Kl. 11 Formiddag afholdes efter Rekvisition af C. Simensen 3die og sidste Gangs Tvangsauktion i Raadhuset hersteds over Bygmester Hans Simensens Tomt Matr. No. 799 r 2 & u 2 paa Damhaugen med paastaaende Levninger efter den afbrændte Gaard, pantsat med Obligationer thinglæste 15de August og 26de September 1871.

Sener Panthaverer varsles om at varetage sit Tarv

Fredrikshald Byfogedkontor, 12te Mai 1874

Aug. Hansen,

cst.

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 07.11.2022 23:14