Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Matrikkel 18

Adelgata 2

det Ankerske Arbeidshus

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 89

Løpenummer i 1901 matrikkel:140

Matrikkelnummer: 18

Gårds og bruksnummer:

 

Navnet det Ankerske arbeidshus kommer av at Niels Anker og Elen Magrethe Andersdatter Stang opprettet arbiedshuset ved et gavebrev den 31.desember 1789. I dette skjenket de en nybygd gård med tilliggende tomt til arbeidshus. Her skulle arbeidsledige, fattige kunne syselsettes. "Istedetfor at tage sin Tilflugt til Betleri" (Tigging). Opprinnelig var huset et trehus på en etasje, men dette brant ned under bybrannen i 1826. Murbygningen på bidlet ble reist etter dette. Da gården ble revet i 1964 , i forbindelse med bygging av ny bybro, var det trygdekassen som holdt til i lokalene. Erling Børke utarbeidet et hefte om Peder Colbjørnsens gate (utgitt i 1989), her er huset godt beskrevet.

* 1976

 

* 1965

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1960

 

* 1959

 

 

* 1957

 

* 1952

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Adelgata 2:

 

* 1933

 

*1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hansen Anna Elisabeth
1873
g.m. skotøiarbeider Adelgata 2
Hansen Otto
1879
skotøiarbeider Adelgata 2
Mathisen Karl Johan 
1586
verksmester Adelgata 2
Mathisen Petrine Olava
1860
g.m. verksmester Adelgata 2

 

 

 

* 1926

 

* 1923

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det en boenhet med tre personer i Adelgata 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Anne Marthine Olsen

01

1855-10-13

Idd

-

hp

e

Bestyrerinde af Det Ankerske Arbeidshus

002 Nils Arnold Nilsen

01

1901-06-10

Mandal

-

l

ug

Korrespondent

003 Johan Albert Packman

01

1895-09-23

Sverige

-

l med delvis kost

ug

Ombud

 

 

* 1914

 

* 1913

 

* 1912

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 har som hustype registrert "Forretningslokale, Almindelig Udhus og Oplagssted for Materialer". Huset er på en etasje og det er en leilghet på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to tom og kjøkken fri bolig          

Olaves Bastian Olsen(mann)

1851-11-27

Tistedalen

hf g Værksmester

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Anne Martine Olsen(kvinne)

1855-10-13

Asak

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Martin Sigvart Olsen Borg(mann)

1884-09-27

Asak

s ug Kasserer v/ Dampskexp.

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Astrid Olsen(kvinne)

1892-12-26

Fredrikshald

d ug behjelpelig i Huset

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Toralf Olsen(mann)

1894-01-24

Fredrikshald

s ug Visergut v/ Sakførerktr.

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Eivind Olsen(mann)

1899-07-02

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

 

* 1903

 

* 1902

 

Mordbrandsagen
Telegrafist Rosenkilde for Lagmandsret.


Lagmandstinget paabegyndtes i Sarpsborg igaar.
Der behandledes først offentlig Straffesag mod forhv. Telegrafist Harald Rosenkilde født i Sandefjord 18de Februar 1860. Angjældende var sat under Tiltale for Forbrydelse mod Straffelovens Kap.23 §1, idet han den 9de Januar Sidsleden satte Ild paa en del Halmrusk, som henlaa paa et Loft i det Ankeske Arbeidshus og derved forvoldte, at dette og en Naboeiendommen  tilhørende Baggaard, der delvis var beboet , nedbrændte.
Tiltalte benyttede ikke sin Ret til at udskyte af Lagretten. Lagretten kom til at bestaa af: Kirkesanger Andreas Nilsen Brekkke, Hvaler, Furer og Disponent Erik Haug, Fr.stad, Gaardbr. Julius Jespersen Fundal, Glemmen, Landh. Andreas Oremo, Rakkestad, Frabrikbestyrer Elling Ryan, Onsø, Gaarddbruger Karl R. Johannesen Raa, Tune, do. Johan Solberg Eek, Askim, Formand Ole Andersen Selbak Borge Skrædder Anders Olsen Lundeby Askim, Til lagrettens Ordfører valgtes Fabrikbestyrer  Elling Ryan..
Lagmand Thinn administrerede Retten under Medbetjening av Bisiderne  Sorenskriverne Hausmann og Thoresen. Som Statsadvokat fungerede Overretsagfører Finn Eriksen i Egenskab af konstitueret.
Tiltaltes Forsvarer var Advokat Kr. Roll hersteds.
Paa Spørsmaal om Tiltalte erkjendte at væfe skyldig erklærede han at han ikke negtede at have udført de Handlinger,  han anklagedes for, men samtidig forelaa saadanne Grunde for dem, at det var Spørsmaal, om ikke andre kunde siges at være Medskyldige, da de ved sin Behandlingsmaade havde drevet ham til at begaa Brandstifelsen.
Statsadvokaten gav der paa en Udrening af den foreliggende Sag og Tiltaltes Forhold. Tiltalte var understøttet af Fr.halds Fattigvæsen med frit Hus og havde paa Arbeishuset en Dagløn af 60 Øre. Den 28de Januar indfandt han sig hos Fattigforstanderen, for hvem han beklagede sig med Bemerkning om, at han ikke kunde staa sig igjenom med saa knap Dagløn, særlig betonede han, der ikke blev noget til overs til Klæder. Han bad da om Lønspaalæg. Fattigforstanderen lovede at bringe Sagen fore i et Møde, som en af de første Dage skulde afholdes af Styret for Arbeishuset. Rosenkilde var ikke tilfreds hermed, men krævde en øieblikkelig Lønsforbedring, ellers »skulde der ske noget inden 24 Timer.» Den 29de Januar mødte han op paa Fattighsuet efter 4 Dagers Fravær. Der blev det sagt ham, at han ikke kunde faa Arbiede, med mindre han tog det, som tilbød sig, og gjorde, hvad han blev befalet. Tiltalte gik derpaa ind paa Mandstuen og fik sig Mad. Kl. 9 ¼ gik han op paa et Loft tilhørende Arbeidshuset. Her var den Beholdning af Halm, som han antændte med en Fyrstikke, han strøg af;  han gik derpaa til sit Hjem for at skifte Klæder og derfra til Torvet for at være i Politikamrets Nærhed, da han var sikker paa at vilde bli mistænkt og anholdt. Det meste av Udhusbygningen brændte og en tilstødende Bagbygning med Bageri samt en del Løsøre i den beboede Del af nævnte Bygning.
Tiltalte: Ja det forhodler sig saa, at han havde gaaet i længre Tid og Arbeidet paa det Ankerske Arbeidshus for den usle Løna af 60 Øre pr. Dag. Sidst havde han været der 1 ¼ Aar fra Oktober 1900, i Mellemrummet havde han været i Kristiania.
Denne Dagløn var fastsat for mindst 10 Aar tilbage. Den var jo ikke til at leve af selv den Tid Fredrikshald var en meget billig By at leve i; men verre og verre var det blevet, eftersom Priserne paa Levnetsmidler steg, og nu var det rent uudholdeligt, da Fredrikshald er blevet et meget dyrt Levsted. Man var Vidne til, at de, som tjente 3 a 400 Kroner aarlig, fik Dyrtidstillæg; men slige, som kun tjente 60 Øre Dagen eller lidt mere, fik intet Dyrtidstillæg, skjønt Dyrtiden føltes mest trykkende for dem. Tiltalte havde i længre Tid gaaet   med den Tanke, at jo længre han arbeidede under saadanne  Forholde, desmere vilde han ruinere sig; pinligt for ham var det at tænke paa, at naar han fik slidt sine Klæder ud, saa havde han ikke noget at kjøbe nye for, og han var vant til at gaa ordentlig  klædt. Han henvendte sig derfor til Fattigforstanderen, der saa at sige var Pot og Pande paa Arbeidshuset, idet han ikke alene havde noget at sige der i Egenskab af Fattigforstander, men han var ogsaa Regnskabsfører for Institutionen. Som Fattigforstander havde han en Løna af 3000 Kr. Og som Rgnskabsfører paa Arbeidhuset havde han 3 a 400 Kroners Indtægt. Alligevel søgte han for nogle Aar siden om Forhøielse af denne Godtgjørelse og fik ogsaa et Tillæg af 100 Kroner af Arbeidshusets Kasse. Men naar Tiltalte kom med et beskedent Forlangende om et lidet Tillæg til sine 60 Øre om Dagen, havde man ikke Raad til det. Naar Stadsadvokaten i sit Indlæg havde anført, at Fattigforstanderen gav ham Udsigt til Lønsforbedring, saa forhodlt dette sig ikke saa. Tvertimod! Istedefor Løfte herom, sagde han, at der var ikke Tale om, at han kunde faa Paaleg. Han undte ikke den, som arbeidede for den usle Løn noget Paaleg.
Til dendaglige Løn kom, at det ofte var rent meget Svinearbeide, man fik at udføre. Da paalæg blev negtet, var det, at Tiltalte ikke vidste sig nogen Raad, men kom med Trudselen om at det skulde brænde m. m. Det øvrige han truede med, havde han ikke den fjerneste Tanke om at bringe i Udførelse. Han sa det nærmeste for at bortlede Mistanken fra det, der var hans Hensigt, nemlig at sætte Ilde paa Arbeidshuset. Som sagt havde Fattigforstanderen udtalt, at der ikke kunde bli Tale om Lønspaalæg. Rigtignok havde han ogsaa sagt, at han kunde jo altid anbefale ham som en flittig og stadig Arbeider; menhvad hjalp det, naar han samtidig sagde, at Tiltalte ikke skulde have noget Paalæg.
Tiltalte idømtes Strafarbeide paa 9 Aar og 1 Maaned, hvoraf 35 Dage ansees afsonet ved den udholdte Varetægtsarrest. Derhos udreder han de sædvanlige Sagsomkostninger til Statskassen.
Tiltalte erklærede, at han vedtog Dommen. Det kunde ikke tjene til noget at apellere den, da den efter Lagmandens Udsagn var Lovens mildeste Straf.
Forsættelse

 

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Olsen Bastian
1851
værkmester
Olsen Martine
1855
g.m. værksmester

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Peder Colbjørnsens Gade Komm. Ankerske Arbeidhus   38.410  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 sier at dette er et "Aarbeidshus" og at syv personer er hjemmehørende på matrikkelen. Vi kan også se at bestyrer Bastian Olsen har trettien høner på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken          

Olaus Bastian Ols.(mann)

1851

Fredrikshald kjøpstad

hf g Opsynsmand ved et frivilligt Arbeidshus

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

Anna Martine Ols.(kvinne)

1855

Asak sogn Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

Martin Sigevart Ols.(mann)

1884

Asak sogn Sm

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

Karl Ols.(mann)

1890

Asak sogn Sm

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

Astrid Ols.(kvinne)

1892

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

Toralf Ols.(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

Eivind Ols.(mann)

1899

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsens & Kirkegaden

1900-12-03

 

* 1899

Det Ankerske Arbeidshus`s

drift vil ikke svare Regning, hviket jo er beklageligt, da det i saa Fald vil gaa ind paa Kapitalen.. Formandskabet har derfor henstillet til dets Direktion at ta under Overveielse en ny Driftsordning ved Stiftelsen.

 

Fra Byen og Amtet

Kommunestyret

Angaaende Forhøielse af Lønnen for Verksmesteren og Kassereren ved Det Ankerske Arbeidshus hadde Formandskabet tiltraadt Magistratens Forslag om et Tillæg af 100 Kr. til Hver af dem eller resp. 1000 og 500 Kr.

Disponent D. Dahl foreslog Verksmesterens Løn forhøiet til 1200 Kr.

Borgermesteren gjorde opmerksom paa, at Driften ved Arbeidshuset koster hvert Aar ikke ubetydelig. Tabet dreier sig aarlig om 1-2000 kr. Bestyrelsen hadde fundet det foreslaaede Tillæg rimeligt og billigt.

D. Dahl fastholdt sit Forslag

Formanskabets Indstilling vedtoges mod 7 st., der afgaves for Dahls Forslag.

 

 

* 1895

 

* 1892

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det åtte perosner på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anders Andersen(mann)

1822

Sandskæg Sverige

Familiens overhode ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Anne Martine Olsen(kvinne)

1855

Id

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Martin Sigevart Olsen(mann)

1884

Asak, Berg i Smaalenene

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891

Karl Olsen(mann)

1890 juni

Frhald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891

Karl Johan Johannesen(mann)

1842

Fredrikshald

Familiens overhode ug

Fredrekshald: Rode 5

1891

Mathis Johannesen(mann)

1827

Tanum Sverige

Familiens overhode e-mand

Fredrekshald: Rode 5

1891

Olaves Bastean Olsen(mann)

1851

Tistidalen

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891

Kristean Frederik Lind(mann)

1820

Saaler (Solør)

Familiens overhode e-mand

Fredrekshald: Rode 5

1891

 

 

* 1889

 

* 1888

 

* 1887

 

* 1886

 

* 1885

 

Folketellinga i 1885 har gårdens eier oppgitt til "Spindhuset". Det bor fem personer på matrikkelen i 1885.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Halvor Pedersen(mann)

1822

Øvre Romerige

Mo?? i Arbeidshuset

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elen Hellene Pedersen*(kvinne)

1826

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthine Christiane Pedersen*(kvinne)

1867

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Andersen(mann)

1821

Sverige

?? i Arbeidshuset

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathias Johanesen(mann)

1827

Sverige

?? i Arbeidshuset

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1880

 

* 1879

Forfaldne Renter til Fattigkassen og det Ankerske Arbeidshus maa uden Ophold indbetales.

Fredrikshald den 3die Januar 1879

P. S. Knap

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Søndre Fredrikshald Ved Kirkegaden og Adelgaden Det Ankerske Arbeidshus   31.200  

 

* 1876

 

* 1875

 

Går vi til folketellinga i 1875 er det som eier av matrikkelen ført "Spindhuset".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Halvor Pedersen(mann)

1822

Næss øvre Rom.

hf g Værksmester

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Thor Hansen(mann)

1805

Christiania

Belæg i Arbeidshuset ?? Haandarbeide

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Mathias Christiansen(mann)

1825

Eidsbergs Pr.

Belæg i Arbeidshuset g Understøtelse heel

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Mangnus Andersen(mann)

1822

Ertmark Sverige

Belæg i Arbeidshuset ug Understøtelse 1/4 deel

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Hans Halvorsen(mann)

1796

Iid Pg.

Belæg i Arbeidshuset g Understøtelse 1/4 deel

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Selma Marie Helmine Pedersen*(kvinne)

1858

Frehald

d ug Arbeider i Kåbefabrik

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Marthine Christiane Pedersen*(kvinne)

1867

Frehald

d

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Emilie Henriete Fredriksen(kvinne)

1857

Berg sogn

Tjenestepige ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Uldrik Laurits Hansen(mann)

1811

Fhald

Belæg i Arbeidshuset ?? Haandarbeide Understøtelse 1/4 deel

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

Elen Helene Pedersen(kvinne)

1826

Frehald

Kone g

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875

 

 

 

* 1874

 

* 1872

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 får vi ikke andre opplysninger enn at det bor ti personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Fredrik Clemetsen(mann)

1791*

Modums Prgj.

g Wærksmester

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Ingeborg Magrethe Clemetsen(kvinne)

1817*

Sandsvær Prgj.

hans Kone g

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Malene Sørine Clemetsen(kvinne)

1845*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Else Otilie Clemetsen(kvinne)

1849*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Hans Lillia(mann)

1799*

Ide Prgj.

g Arbeider

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Lise Andersdatter(kvinne)

1830*

Steenby Prgj. Sverig

ug Spindhusarbeider

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Josefine Marie Jacobsdatter(kvinne)

1860*

Bergs Prgj.

Datter ug

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Selma Ottersen(kvinne)

1864*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Ingeborg Jørgensen(kvinne)

1801*

Frederikshald

ug Spindhusarbeider

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

Johanne M. Wenberg(kvinne)

1811*

Sverige

Husmoder g

Fredrikshald: paa Hjørnet af Kirkegaden og Raadhuusgaden

1865-12-31

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi disse personenen på matrikkel 18 i "Raadhusgaden i Friderichshald".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Arne Johnsen(mann)

1739*

Huusbonde Begge i 1te ægteskab Opsynsmand ved det ankerske arbeidshuus

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Berthe Svensdatter(kvinne)

1757*

Hans kone Begge i 1te ægteskab

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Iver Arnesen(mann)

1793*

Deres søn Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Samuel Arnesen(mann)

1795*

Deres søn Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Johanne Arnesdatter(kvinne)

1791*

Deres datter Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Anne Andersdatter(kvinne)

1800*

Deres datter Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Gunnild Thorsdatter(kvinne)

1755*

Tienestepige Ugifte

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Anne Nielsdatter(kvinne)

1787*

Fattige børn Ugifte Antagne til opdragelse og pleje

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Marthe Mathisdatter(kvinne)

1786*

Fattige børn Ugifte Antagne til opdragelse og pleje

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Maren Jonsdatter(kvinne)

1788*

Fattige børn Ugifte Antagne til opdragelse og pleje

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Johanne Pedersdatter(kvinne)

1789*

Fattige børn Ugifte Antagne til opdragelse og pleje

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Marthe Jensdatter(kvinne)

1789*

Fattige børn Ugifte Antagne til opdragelse og pleje

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Christiana Halvorsdatter(kvinne)

1790*

Fattige børn Ugifte Antagne til opdragelse og pleje

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

 

* 1796

Utdrag fra panteregister:

(Det saakaldte Spindhus)

Gavebrev af Kjøbmand Niels Anker og Hustru Ellen Margrethe Stang til Fredrikshalds By paa denne Gaard til Oprettelse af et Arbeidshus for Fattige... Thinglæst 1. Aug 1796

 

 

Sist oppdatert 12.02.2023 22:42