Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Matrikkel 851

Badehuset

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 792

Løpenummer i 1901 matrikkel: 657

Matrikkelnummer: 851

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

 

* 1929

 

* 1926

 

* 1925

 

* 1924

 

* 1923

 

* 1915

 

* 1914

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nrodre Fredrikshald Parkveien Badehusets Interessentskab 4.000 15.200 Badehus

 

* 1894

Generalforsamling i Varmbadehuset afholdtes igaar. Af Aarsberetningen fremgik, at Søgningen er i stærk Tiltagende, hvorfor Indredning af et nyt Badeværelse besluttedes, forsaavidt Brændevinssamlaget bevilger Indretningen et Bidrag. I de Par sidste Aar er Badehuset paakostet betydeligt og maa nu siges at være i god Stand. Efter anskaffelsen af en ny Dampmaskine ere Brændselsudgifteren reducerede væsentligt. Generalforsamlingen bemyndigede Bestyrelsen til ved thinglæst Erklæring at give Kommunen Sikkerhed for de fra Samlaget og Sparebanken modtagne Gaver. For at muliggjøre Badehusets Overgang til Kommunens Eiendom, besluttede man i et Cirkulære til Aktionærerne at opfordre disse til at skjænke Kommunen Aktierne. Om noget Udbytte paa Aktierne vil der ikke nogensinde kunn blive Tale, men som Badehuset nu drives, vil det kunne holdes vedlige uden Udgifter for Kommunen. Til Direktører valgtes Kaptein Paul Baastad og Fuldm. Carl Hofgaard med Suppleant Doktor Rogge, til Revisor Fuldm. Halvard Hansen.

 

 

* 1889

Generalforsamling i Varmbadehuset afhodltes i Tirsdags. Til Direktører valgtes Kaptein P. Baastad og Apotheker Stephanson. I Aarsberetningen udtaltes Haabet om at kunne levere billigere Bad. Søgningen til Badehuset er mindre end øsnkeligt; hvert 4de Menneske i Byen bader 1 Gang om Aaret. Ifølge en i "Aftenp." for igaar offentliggjort Statistik er Badene dyrere i Fr.hald en i andre Byer.

 

 

* 1881

Fredrikshalds Varmbadehus.

Valgt til Revisor for Badehuset, afgives herved flg. Revisionsberetning for 1880:

A.

Anstalten

eri 1880 forbedret ved Anskaffelsen af nyt Inventarium for 95 Kr. 21 Øre og ved Istandsættelsen af et nyt Badeværelse, hvilken sidste Udgift dog i Regnskabet er medtaget blandt andre Reparationer og paaført Driften, der derfor i Virkeligheden viser et noget bedre Rsultat end som nedenfor anført.

B.

Driften

I Aaret 1880 viser

Indtægter

af forskejllige Slags Bad ............. Kr.1,532,26

 

Kulbeholdningerne i Byen ere som Følge af den lange og haarde Vinter slupne op. Igaar fandtes der f. Ex. ikke Kul at erholde for Badehuset, saaledes at samme ikke kunde holdes oppe. Kulkompagniet har regelmæssig faaet Kul fra Fredrikstad, men igaar gid den herhen bestemte Vogn istedet til Moss. Forhaabentlig blir der ogsaa her snart Tale om Dækning.

 

 

 

* 1879

Auktion.

Onsdagen den 12te Februar 1879 Kl. 11 Formid. afholdes paa Raadhuset Tvangsauktion over Badehuset Matr.-No. 851 paa Grund af manglende Betaling af forfalden Brandkontingent.

Fredrikshalds Byfogedembede, 3die Januar 1879

J. L. Rasch.

 

 

Fredrikshald, den 6te Marts.

Da alle Dokumenter vedkommende det Aktieselskab, der oprindelig har bygget og skulde eie Badehuset, ere forsvundne og der ikke engang fandtes en Fortegnelse over de gamle Bidragsydere, har man, for at faa en bestemt Eier til Anstalten, ladet samme gaa til Tvangsauktion for skyldig Brandkontingent, og er den derunder indkjøbt af Sparebanken som Indehaver af en Panteobligation i Badehuset. Sparebanken forærer nu Badehuset til et nyt Aktieselskab, hvor alle de saa Andel, der kan bevise, at de enten ved Anstaltens Grundlæggelse i 1845 eller ved dens Restaurering i 1877 har bideraget dertil. Den Sparebanken tilhørende Pantefordring eftergives og udfærdiges Auktionsskjøde til det nye aktieselskab. Dette sidste skal dog forpligte sig til at holde Badehuset vedlige og Bidragsyderne ikke erholde mere end 5 pCt. Renter af deres Indskud; i modsat Tilfælde hjemfalder Badehuset til Sparebanken. Paa denne Maade tør denne nyttige Indretnings fremtidige Bestaaen være sikret.

 

 

* 1878

 

Fredrikshalds Badehus.

Reglement.

  1. Ingen har adgang til Bad før Billet er kjøbt.

  2. Billetten er først gyldig og i Orden, naar Billetsælgeren har forsynet den med et Hul paa det Sted af Billetten, hvor det af Kjøberen forlangte Slags Bad findes trykt. Kjøberen bør paase, at Billetten rives ud af sit Sammenhæng i Billetbogen i hans Overvær. Den saaledes kjøpte Billet bedes tilintetgjort.

  3. Badehuset er om Vinteren aabent hver Onsdag og Lørdag, i Sommermaanederne efter nærmere Bekjendtgjørelse hver Dag; dog kan ogsaa i Vintermaanederne Bad erholdes oftere, om der skulde vise sig at være Trang dertil.

  4. Ved almindeligt Karbad stilles 1 - et - Lagen og Børste til den Badendes Afbenyttelse. Naar Sæbe ønskes, betales derfor 5 Øre til Badebetjeningen. Trætøfler staa ogsaa til Tjeneste, hvilke sammen med Badelagenet bør af den Badende benyttes ved Vandring til og fra Badekarret.

  5. Tobaksrøg fobydes paa det strengeste i Baderummene.

  6. Man er ikke berettiget til af Badebetjeningen at forlange Hjelp til Børstning, Frottering etc.

    Priser:

For alm. Karbad koster Billetten 40 Øre. For romersk og russisk Bad 1 Kr. pr. Billet, naar mindst 3 Personer melder sig.

Anm.: Man tillader sig at anmode Publikum om ikke at give Drikkepenge for et enkelt Bad, da dette saa let leder til Misbrug, hvorimod der intet er i Veien for, at en flittigere Besøger af Badehuset ved Enden af en Saifon eller ved Aarskiftet giver Betjeningen en liden Erkjendtlighed.

 

 

Badehuset

Er nu kommet istand og har visselig tilfredstillet en virkelig følt Trang blandt et Indvaanerantal saa stort som Fredrikshalds, idet Søgningen har været overraskende stor, (paa 3 Badedage blev det solgt 92 Billetter, hvoraf ca. 75 til almindeligt varmt Karbad;) naar den største Nyhedssyge er tilfredstillet, vil vel Tilstrømningen minske adskilligt, men vi tror dog at kunne sige saameget som at Hr. Chr. Anker i sit Udkast til en fornyet og bedre Indredning av Badehuset handlede meget rigtigt ved at lægge an paa at trække det store Publikum ved tarvelige og billige, men dog gode Bad. Skal den Ting at vaske sig ren koste formeget, vil kun en mindre Del af Samfundet faa godt deraf.

Ved siden av disse, som vi vil kalde dem, almindelige Renselssesbad er Badehuset i en anden Del af Bygningen paa en meget tilfredstillende Maade i Forhold til Tilgangene indredet til Brugen av rusiske og romerske Bad. De førstnævnte eller som de kaldes Dampbad var ogsaa at faa før Badehusets Ombygning, men var langt fra saa comfortabelt indrettet som nu. De romerske Bad (Tørluftsbad) derimod er noget Nyt, og, naar undtages en meget primitiv Indretning i Christiansand, findes de ikke i nogen anden By i Norge, selv ikke i Hovedstaden. Der er her lagt særlig Vind paa at gjøre disse Bad saa tiltrækkende som muligt, og man nærer det Haab, at de skal blive Byens Herrers Yndlingsbad istedetfor de russiske, som hidtil har været mest en vogue. De romerske Bad er for det første ikke saa voldsomme som de russiske, de efterlader ikke den Slapheds- og Mathedsfølelse, som ofte er Følgen af de russiske, tvertom de opfrisker Legemet og giver det en Smidighed og Lethed som sjelden føles. Dernæst kan man aande frit i det romerske Bad, medens det russiske hos uvante og svage Personer frembringer en Kvælningsfornemmelse, saa man er nødt til ret som det er at aande over en Beholder med koldt Vand. Hovedmomentet ved det romerske Bad er imidlertid Behandlingen i det inderste eller Svedrummet, her skal det af Sved dryppende Legeme med sin opløste Hud og sine aabne Porer indgnides med Sæbe, knaes og masseres, en Fremgangsmaade som naar den bliver ret udført, er af det allerbehageligste Slags. Denne Behandling har Badehuset hidindtil ikke præsteret, men fra førstkommende Onsdag af har Hr. Gymnastiklærer Schou lovet i Tiden mellem Kl. 6-9 at ville overtage den, forsaavudt der iforveien melder sig et tilstrækkeligt Antal Deltagere. At dette Arrangement ikke kan finde Sted uden forøgede Omkostninger følger af sig selv, men disse vil ikke blive større end at antagelig enhver Romerbadsøgende med Fornøielse bærer dem for at faa leveret Badet i hele dets Fylde.

Og hermed være Badehuset anbefalet til et velvilligt og ikke altfor fordringsfuldt Publikum.

T. R.

 

 

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Parkveien Fr.halds Badehus 5.000 16.000  

 

 

 

 

* 1876

(Indsendt)

Badehuset.

Det har vakt megen Glæde, at nogle energiske Mænd ville forsøge at bringe denne gavnlige Indretning i en saadan Tilstand, som det sømmer sige for en saa stor By som Fredrikshald. Sandsen for gode Bad er nu saa almindelig, at Aktiebidrag temmelig sikkert kan paaregnes til en fuldstændig Ombygning og Udvidelse af Indretnigen. Indsenderen opfordrer indstændigt Direktionen til ikke at lægge en for liden Plan for Restaurationen. Om det er sandt at man tænkter paa at bygge et romersk Bad, saa fortjener Dhrr. dobbelt Tak derfor. Romersk Bad ere de ypperste præventive Midler mod Gigt, som desværre nu synes at blive almindelig hos endog Ungdommen af begge Kjøn. I Kjøbenhavns romerske Bade ere mange Mennesker kurerede for Gigtonder. Man opforder Direkstionen til snarest muligt at udstede Indbydelse til Tegning af Aktier for Badehusets Restaurering. Af de indkomne Midler afhænger det hvilke Udstrækning Restaurationen kan gives.

 

 

* 1874

 

* 1873

 

* 1872

 

 

 

* 1844

 

* 1834

Frederikshald den 4de August.

Et længe følt Savn for denne Bye er nu bleven afhjulpet, idet det nye Badehuus endeligen er kommen i Virksomhed. Det er meget net og beqvemt arrangeret, endog bedre end i Strømstad. Foruden Entreværelset indeholder Badehuset 6 Baderum med ligesaamange Cabinetter, hvoraf endnu blot de Halve, nemlig 3 Baderum med Cabinetter ere færdige til Brug. De øvrige ville blive satte istad efterhaanden, saa at ogsaa de til næste Aar ville komme i Brug. Naar undtages Søbad - som locale Hindringer ikke tillode - kan man nu her faae baade Dusch- og Karbad vel saa godt som i Strømstad; ja, det heder at man ogsaa skal være betænkt paa at skaffe Søbad for dem, der forud bestille det, ved at hente Vand udenfor Sponvigen. Det glæder os at ogsaa denne nyttige Indretning synes at erkjendes ved en temmelig Freqvents, og vi haabe, at det ikke er blot for Nyhedens Skyld.

 

 

 

Sist oppdatert 18.12.2023 17:10