Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Busterudgata 39

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 676

Løpenummer i 1901 matrikkel: 520

Matrikkelnummmer: 378

Gårds og bruksnummer: 66/131

Da dette bildet ble tatt i 1948 var alle rester etter huset borte.
Foto: 1948
  I dag er Marcus Thranes gate forlenget ned over det som en gang var matrikkel 378
  Foto 2008

 

I dag er huset vekk og gårds og bruksnummeret utgått.

 

* 1930

Utdrag fra panteregister:

Fuldmakt fra enkefru Ida Arnesen til advokat Anthon Busch til å selge d.e. (denne eiendom) og utstede skjøte på samme. dat 15/9-30

Skjøte fra enkefrue Ida Arnesen v/ adokat Anthon Busch til Halden kommune på kr 2750,- på d.e. Dat 20/9- 1930

 

* 1928

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Skrivelse fra Fr.halds Kommune Borgermesteren til advokat Bjarne Didriksen Sarpsborg Dat. 28/8-27 sålydende: I anledning av Deres forespørsel av 23 ds. ang. den av frk. Olav Iversen bebodde gård i Busterudgaten nr 39 meddeles at der er av de Kommunale myndigheter ingen forhandlinger er ført om erhvervelse av nævnte eiendom.

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har kun en stemmeberettiged på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Iversen Olava Kristine
1851
frøken Busterudgata 39

 

 

* 1925

 

 

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra enkefru Ida Arnesen om at forestående erklæring av juni 1922 er sådan at forstå at frk. Olava Iversen kun har ret til å bebo og disponere over eiendommen som leieboer. Nogen restlige disposisjoner har hun ikke fuldmakt til å foreta. Dat 3/10 1925.

 

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra enke efter avdøde postmester Hans Arnesen om at det var hendes mands og nu er hendes vilje at frøken Olava Iversen der er Arnesens søster for livstid skal faa bebo og disponere over d.e. Dat 19.juni 1922.

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det kun en boenhet hvor det bor en persone - i Bsuterudgata 39.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Olava Kristiane Iversen

01

1851-01-01

Fr. hald

-

hp

ug

Lever av legater.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus med et uthus. Vi finner tre personer som bor på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Olava Iversen(kvinne)

1851-01-01

Fredrikshald

hm ug Pleierske

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Augusta Arnesen(kvinne)

1849-12-14

Fredrikshald

fl ug Formue Understøttelse

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

Josefine Syvertsen(kvinne)

1860-08-27

Fredrikshald

fl ug tjenestepike

Fredrikshald: Busterudgate

1910-12-01

 

* 1902

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til postmester Hans Arnesen Risør paa d.e. for kr 2675,00 dat 27/2 02

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Marthe 
1817
forhv. Tjenestepige
Iversen Olava Kristine
1851
frøken

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Garver Arnesen 2.000 3.240  

 

Dødsfald

Byens ældste Haandverksborger, Garver A. Arnesen er Torsdag afgaaet ved Døden i den høie Alder af 92 Aar.

 

 

Dødsboauktion

Mandag den 11te november førstk. Kl. 12 middag afholdes efter rekvisition af overretssagfører Johannesen som bestyrer i garvermester Arnt Christian Arnesens og tidligere afdød hustrus dødsbo paa byfogedkontoret aukton over boets gaard matr. no. 378, Busterudgaden, nordre Fr.hald.

Fredikshalds byfogedkontor 12te oktober 1901

Holtermann

Dødsboauktion

Mandag den 28de Oktbr. førstk. Kl. 3 Eftm. afholdes efter Rekvisition af overretssagfører Johannesen som bestyrer i garvermester Arnt Arnesens og tidligere afdød Hustrus Dødsbo i Boets Gaard MAtr. No. 378, Busterud, Auktion over Boets Indbo og Løsøre.

Fredikshalds byfogedkontor 12te oktober 1901

Holtermann

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi tre personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Arnt C. Arnesen(mann)

1813

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fhald.: Busterud Gd

1891

Agusta Arnesen(kvinne)

1848

Fredrikshald

Datter ug

Fhald.: Busterud Gd

1891

Martine Arnesen(kvinne)

1814

Fredrikshald

Hustru g

Fhald.: Busterud Gd

1891

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har A.C.Arnesen oppgitt som eier av matrikkelen, hvor det også da bor kun tre personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

 

A. C. Arnesen(ukjent kjønn)

1813

Fredrikshald

Øl Hanler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

Martine Arnesen(kvinne)

1814

Fredrikshald

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

Gusta Arnesen(kvinne)

1849

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Busterudgaden Garver Arnesen 1.600 2.880  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi garver Arnesen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Augusta Arnesen(kvinne)

1848

Fr.hald

d ug Foreldrene

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Arnt Arnesen(mann)

1813

Fr.hald

hf g Forhenværende Garver

Fredrikshald: Busterudgade

1875

Martina Arnesen(kvinne)

1814

Fr.hald

hm g Ølhandel

Fredrikshald: Busterudgade

1875

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har tre personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Martine Arnesen(kvinne)

1814

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Busterudgaden

1865

Gusta Arnesen(kvinne)

1849

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Busterudgaden

1865

Arnt C. Arnesen(mann)

1813

Frederikshald

Husfader g Garver

Fredrikshald: Busterudgaden

1865

 

* 1832

Efter Reqvisition af Stiftsoverrets-Procurator Gude berammes herved offentlig Auction at afholdes paa Frederikshalds Byethingsstue over efternævnte her i Byen beliggende, til Norges Bank pantsatte Eiendomme, nemlig:

  • 4de Gang over Gaarden No. 795, pantsat af Hattemager Appelgreen, Torsdagen den 28de denne Maaned, Eftermiddag Kl. 3;

  • 3die Gang over Gaarden No. 620, pansat af Høker Anders Aspestrand, samme Dags Eftermiddag Kl. 3½;

  • 4de Gang over Gaarden No. 371 a, pantsat af Snedker Torger Helliksen, samm Dag Kl. 4 Eftermiddag, og

  • 1ste Gang over Gaarden No. 378, pantsat af Slagter Anders Langerød, samme dag Kl. 4½ Eftermiddag.

Lysthavende indbydes til Auctionsstedet.

Frederikshald den 4de Juni 1832

Svensen.

 

 

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi fire personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sven Nielsen Gøberød(mann)

1785

Deres søn Ugift

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Niels Andersen Giøberød(mann)

1751

Huusbonde I første ægteskab Consumtions betient

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Anne Elisabeth Svensdatter(kvinne)

1748

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

Elen Olsdatter(kvinne)

1784

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Busterud Gaden

1801

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021