Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oscars gate 8

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 492

Løpenummer i 1901 matrikkel: 444

Matrikkelnummer: 523

Gårds og bruksnummer: 62/325

 

Foto: Skjermdump fra Google Maps Oktober 2019
 

1941 til 1945 overtok de tyske styrkene lokalet og her hadde de Casino og festlokale for offiserer.

  Foto: Halden Arbeiderblad

 

* 1945

I manntallet for Halden i 1945 er det ikke registrert noen beboelse på adressen.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har kun en stemmeberettiget person på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Løndahl Helene Emilie
1903
frelsesofficer Oscars gate 8

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 bor det tre personer i Oscars gate 8 - om disse deler på en leilighet eller har hver sin leilighet fremgår ikke helt av skjemaet.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Aasta Iversen
1
1895-12-21
Kristiania - hp ug Frelsesoffiser
002 Dorthea Kleve
2
1888-08-29
Kristiansund N. - hp ug Frelsesoffiser
003 Polla Vanglid
3
1890-06-14
Aamot, Østerdalen - hp ug Frelsesoffiser

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har her registrert et våningshus på to etasjer med møtelokale i 1.etasje.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 2.etg to rom og kjøkken eget hus          

Asta Hansen(kvinne)

1877-07-26

Tjømø

ug Frelsesofficer kaptein

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

Hanna Gulbrandsen(kvinne)

1884-08-09

Ness Øvre Romerike

ug Frelsesofficer løitnant

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

 

* 1902

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Frelsesarmeens general William Booth til "Frelsesarmeens Eiendomsaktiebolag" for 19.000,00, dat 5/7 1900 (Kartforretning af 6/8 01) 815 m². Tinglyst 31 Januar 1902

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Bockramm Augusta
1859
gaardeierske
Bockramm Friedrik
1823
fhv. kjøbmand
Bockramm Ingeborg
1822
g.m. fhv. kjøbmand
Larsen Johannes
1873
frelsesarmeløitnant

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Oscars Gade Frelsesarmens General Both 13.000 22.570  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et forsamlingslokale med "udhus og vedskur" på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken + et kvistværelse          

Christian Theodor Michels.(mann)

1872

Odense Danmark

hf g Kaptein i Frelses armeen

Fredrikshald: Oskarsgaden

1900

Marie Michels.(kvinne)

1869

Odense Danmark

hm g Hustru

Fredrikshald: Oskarsgaden

1900

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Christi Menighed ved H.Olsen, B. Lindberg og P.Svendsen til Frelsesarmeens General W Booth for 18.500 dat 16 Februar 90 Thinglæst 7 Marts 1890

Udskrift fra Christi Menigheds Forhandlingsprotokol om Bemyndigelse for de 3 forannævnte personer til at udstede dette skjøde til W. Booth, dat 7/3 90 Thinglæst 7. Marts 1890

Skrivelse af 24/12-87 fra Indredepartementet til Amtmanden i Smaalenene om Tilladelse for engelsk Undersaat W Booth til at erhverve Eiendomsret til d.E. i følge Resol af 11/6 88

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Murmester G. Johnsen til Christi Menighed i Frhald for Kr. 11000,00 dat. 30 Oktober 1885 Thinglæst 6 Novbr 1885

Folketellinga i 1885 oppgir "Indre Missjonen" som eier av matrikkelen. Dette er vel mest trolig feil. Dette burde være i skiftet mellom Murmester Johnsen og Kristi Menighet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Dahløf(mann)

1846

Sverige

Predikant

Fredrikshald: !!

1885

Hilma Maria Dahløf(kvinne)

1874

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Julius Alfred Dahløf(mann)

1871

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Olga Serafia Dahløf*(kvinne)

1876

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Gustaf Amandus Dahløf*(mann)

1879

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Brita Stina Dahløf(kvinne)

1836

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Jde Jenssen(kvinne)

1868

Eningdalen

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra den vesnskabelige Forening til Bager M.Hansens Concursbo paa denne Gaard dat 23 September Thinglæst 4 Oktober 1878

Auctionsskjøde fra den frie indre Missionsforening for Fredrikshald og Omegn ved dens Bestyrelse til Murmester G. Johnsen Dat 23 September Thinglyst 4. Oktober 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Tordenskjolds Gade Den ungre Indre-Missions-Foren. 5.000 10.880  

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til "Den frie indre Missions forening for Frhald og Omegn" paa Tomten Matr. 523 med paastaaende Keglebane, dateret 15. og Thinglæst 21. Mai 1872

 

Indbydelse.

Motto: Derpaa skulle Alle kjende I
ere Mine Lærlinge, at I elske
hverandre og hjælpe hverandre
at bære Byrden
Solens Opgang.

"Den frie og indre Mission", stiftet af kjærlige Venner
til Krist, til Luther og Hauge, som hvermand kjender,
har kjøbt sig en Tomt på Banken, i "Ulke"-Gaden,
for der at bygge et Hus til Andagt for Alle i Staden;
men særligt for "Ulke"-Flok, som er saa henfalden
til Drukkenskabslast og Andet, som stygt er paa Halden.
Grundstenen er lagt, lidt Grundmur er opført, men længer
man kan nu ei gaa; thi Kassen er tom for Penger!
Her bygges i "Tro", thi "tror" man, at Huset skal op
og venligt lyse for hver, som stræber mod Sandhedens Top
til den lyse fredsæle Stad, som troner paa Klippens Tinde!
Kom hver, som Lyst til Kjærlighed, Sandhed har inde,
at yde sin Skjærv og sit Pund til Fremme for Sagen,
At Sandhedens Lys kan klarere komme for Dagen!
Bidrag modtages og tegnes paa Listen i Hr. Larsens Boglade.
Jeg det haaber og tror, at saadant ei blive skal Nogen til Skade.

Nihil Skyggeløs

 

 

* 1850

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Olea Maag til Selskabet "Den venskabelige Forening" paa Haugen Matr. 523, dateret 12. og Thinglæst 21 October 1850.

 

* 1844

Førstkommende Mandag den 13de denne Maaned Klokken 3 Eftermiddag afholdes ifølge Beslutning under skiftet efter afdøde Madam Olsen en offentlig Auction paa Stedets Raadstue over den af hende eiede Hauge Nr. 523 beliggende ved Skræder Amundsens Huus paa Banken.

Lysthavende indbydes.
Frederikshalds Byfogedcontoir, den 7de Mai 1844.

Rieck.

 

 

* 1832

Mortifications-Stevning.

Efter Kongelig naadigst Bevilling af 25de October d. A. er det tilladt underskrevne Gunhilde sal. Norsted, sub poena præclusi & perpetui silentii, med Aar og Dags Varsel, at indkalde Ihændehaveren af een til hende af Kjøbmand Jens Peterson under 10de Juni 1829 udstædt og den 15de s. M. thinglæst, men bortkommen Panteobligation, for 70 Spd. (Syvti Specidaler). mod 1ste Prioritets-Pant i Haugen No. 523 med Tilhørende, beliggende paa Nordre-Frederikshald, mellem Mad. Fridriksens Hauge og Skræddermester Amundsens Huus, og hvilken Obligation er undertegnet af Hr. Consul og Grosserer David Brunins som Cautionist. Som Følge heraf er det jeg indstevner Ihændehaveren af foranførte Panteobligation at møde mig med Laugværge eller Fuldmægtig inden Retten paa Frederikshalds Bything den første Mandag eller første Bythingsdag, som holdes i Marts Maaned Aar 1833, paa den Tid og det Sted, som af Øvrigheden er eller vorder berammet, for der og da atfremkomme med benævnte Panteforskrivelse og at legitimere sin Adkomst til samme, eller i Mangel deraf at see Documenter irettelagte, Procedure og Paastand at anhøre, samt Dom at modtage, hvorved forventes Panteobligationen mortificeret, saaat den ingen Kraft eller Gydlighed for Eftertiden tillægges, og at bekræftet Udskrift af Pantebogen kjendes gjældende i Originalens Sted til Aflysning og Udslettelse.

Frederikshald den 16de December 1831.

Som Laugværge: Peter Printz

Gunhilde sal. Norsted, m. s. P.

 

 

 

Sist oppdatert 09.01.2024 22:54