Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oscars gate 9 og Kristian Augusts gate 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 583

Løpenummer i 1901 matrikkel:415

Matrikkelnummer: 420a2a og 437a

Gårds og bruksnummer: 62/184 og 211

Foto: Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.
 
  Foto: SW 2009
 
 

Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.

 
  Foto: SW 2009

* 1940

Utdrag fra panteregister for matrikkel 437a:

Norsk-Engelsk Mineralolie Akttieselskab (Shell) har pr 1/1-40 forandret sitt firma til a/s Norske Shell.

 

* 1928

Utdrag fra panteregister for matrikkel 437a:

Kjøpekontrakt med skjøtepåtegning fra Anders Guttormsen til Norsk-Engelsk Mineralolie a/s for Kr. 25.000,- Dat 17/3-28 også på matr. 420a2a

 

* 1927

Utdrag fra panteregister for matrikkel 437a:

Skjøte fra Anders Guttormsen til O. Skundberg på en tomt av d.e. og matr. 420a2a for Kr. 6000,- Ifl. kartforretning av 20/1-27 er den utskilte tomt 411 m2 og har fått matrnr. 420a2a.b og 437a.b Dat 21/11 27

Samtykke fra Anders Gutormsen til den av O. Skudnberg planlagte bebyggelse imot at bedriften dækker sit benzinbeov fra Guttormsens benzinstasjon efter de til enhver tid gjeldende dagspriser for benzin. Dat. 18/11-27

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister for matrikkel 437a:

Skjøte fra skifteforvalteren i avdøde G. Suhrke og enkefru Barthe Marie Suhrkes dødsbo til Anders Guttormsen på d.e. og matr. 420a2a for Kr. 15000.- Dat 1/11 23

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Caspersen Karl Anton
1854
politikonstabel
Grønvold Jensine 
1840
pige
Johannesen Anna Laura 
1866
g.m. husmand
Johannesen Anne
1848
enke
Johannesen Karl Albin
1870
husmand
Simensen Andrine
1845
enke

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Oscars Gade / Kristian Augusts Gade / Nils Ankers Gade Enkefru Suhrke 2.000   Materialtomt

 

* 1894

Utdrag fra panteregister for matrikkel 437a:

Mageskifteskjøde, hvorved enkefru Suhrke tilskjøder frøken A. Bockramm en stolpeverks bod tilstødende frøken Bockramms magasinbygning og opført paa hendes eiendom matr. nr. 434 og 435 og frøken Bockramm tilskjøder enkefru Suhrke en tomt af matr. nr. 434 og 435 som tilstøder til nerværende matr. nr. 437a og som herefter bliver at henlegge til dette matr. nr. Grænserne er nærmere bestemt i skjødet. dat juni og Thinglæst 13. novbr. 1894

 

 

* 1885

Utdrag fra panteregister for matrikkel 437a:

Taxtforretning hvorved er expropieret til Gade 118,6 kvadrat Meter . Dat 30/6 84

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Christian Augusts Gade Enkefru P. Wiel 2.000   Have, 8de Kv

 

* 1872

Utdrag fra panteregister for matrikkel 437a:

Skjøde fra Kunstdreier og Handelsmand A. Wille til Bygmester E. Suhrke paa en Andel stor 3209 af Matr. 434 og 435, hvilken Andel har faaet Matr. No. 437a, indeholdende Forpliktelse for Kjøberen og efterkommende Eier til at opføre og vedligeholde Gjærde om dets Afl??. dateret 19 December 1872

 

* 1837

Auction.

Efter Reqvisition fra Kjøbmand S.Knap berammes en offentlig Auction at afholdes Fredag den 14de April førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, udi og over Reqvirentens eiende Gaard Nr. 437 i Rebslagergaden, med tilliggende betydelige Frugt- og Urtehauge, samt Arvefæsteløkke, Rødsbjerget kaldet, med derpaa staaende nye Ladebygning. Eiendommene ville blive opraabte savel særskilte som samlede, og Approbation, hvis antageligt Bud erholdes, vil blive medeelt inden Forretningen sluttes. Conditionerne, der forinden ere til Eftersyn hos Reqvirenten, ville paa Auctionsstedet blive bekjendtgjorte, og indeholde i det Væsentlige: at Eiendommen strax kan tiltrædes; at henved Halvparten af Kjøbesummen, der forventes fra Paaske Flyttetid dette Aar, kan ventes staaende paa de for Pantelaan af Norges Bank sædvanlige Vilkaar, og at Resten betales i 10 paa hinanden følgende Aar, mod 2den Prioritets Panteret i Eiendommen, m. v. Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 30te Marts 1837.

Svensen

 

 

* 1836

 

Sist oppdatert 10.11.2023 20:44