Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Alfabetisk personoversikt

Erling Børke, en av Haldens største byhistorikere, etterlot seg et dokument med sine notater over personer som har hatt betydning for Haldens historie. Familien til Erling Børke har vært velvillige til at jeg legger disse notatene ut her på frhald.no

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Y Ø Å

 

A

Adler Johan Gunder lektor

Ahlefeldt Claus von feltmarskalk

Altenburg Jan Oluf Rudolf politimester

Andersen Christen postforvalter

Andersen Christen trelashandler og skipsreder

Anker Herman postmester

Anthoni Ostermand garnisonsfeltskjær

Arnesen Martin (Seppingbøl) adjunkt

Kristian August Prins av Augustenborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Baad Knud Knudssøn

Baastad Adam Olsen sagbruker og kjøpmann

Baastad Ole Hansen kjøpmann og skipsreder

Bagge Halvor postmester

Bagge Peder Madssøn d.y. til Holmegaard

Bager Bertn

Bakke Ole Helge FN-tjenestemann

Bassøe Peder rådmann på Fredrikshald

Beck Henrik Lorentzen billedhugger

Berg Claus Hansen kommandant på Overberget

Berg Johannes kjøpmann og sagbruker

Berg Mads overlærer

Bierring Julian Marius Sorenskriver

Bigoe Jens kjøpmann

Bille Jens Fæster postmester

Bisgaard Christine

Bjørn Mathias Admiral

Blomme Cornelius kjøpmann

Blomme Jacob Lauritzen (Blom)

Blumenthal Mathias kunstmaler

Bodom Mathias skipper og kjøpmann

Bodom Thomas B. sogneprest

Borgen Anton Elieson kjøpmann og såpefabrikant

Bothne Trond Johnsen Professor

Bothner Harald amtmann

Brandt Kristian Kornelius Hagemann stabskaptein

Breder Arthur Arctander grosserer og trelastekspeditør

Breder Hans Ivar Ludvig trelasthandler

Breder Jørgen skipsreder og trelasthandler

Breder Søren Jørgensen prost

Brevig Hans verftseier

Brevig Hans Chrristian dampskipsfører

Brevig Johannes Caspersen skipsbyggmester

Brocenhuus Ove Fredrik generalløitnant

Broch Oluv von major

Brock Niels Werenskiold oberstløitnant

Bromander Aksel grosserer

Brun Anders guldsmed

Brun Ole kjøpmann og stadskaptein

Brunius David grosserer og konsul

Buch Johan Herman Knøpper sorenskriver

Bähr Crhistian guldsmed

Bærnholdt Lauritz Elias postmester

Bøyesen Fredrik Severin kjøpmann

 

C

Caspersen Andreas boktrykker

Cassel Johan Jacob urmaker

Christensen Ole sagbruker og kjøpmann

Colbjørnsen Anton Bernhard gartner

Colbjørnsen Hans Nilsen skomakermester

Colbjørnsen Niels Hansen skomakermester

Colbjørnsen Olaf Peter kunstmaler

Cold Johan prost og sogneprest til Nordre Fredrikshald

Coningh Jakob kunstmaler

Conradi Johan Christian postmester

Conradi Jørgen Aggersburg consumskriver

Conradi Nils Jørgen apoteker

Cosmus Hans sorenskriver og postmester

Coucheron Willem Oberst, kommandant

Creetz Benedix oberstløitnant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Garben Balthazar Nicolai generalmasjor

Gedde Hans Christopher løitnant, kanaldirektør

Geelkerck Isak Van militæringeniør og postdirektør

Geelmuyden Ivar Christian Sommerscild overlærer

Geelmuyden Ole Andreas Stang kunstmaler

Genschauen Fridrich von oberstløitnant

Genschauen Gustav Wilhelm kaptein

Gjøs Ferdinand Jonas landskapsmaler

Gjøs Gustav Christiansen malermester, dekorasjonsmaler

Gjøs Joseph fullmektig

Glatved Niels Jespersen sogneprest

Glückstad-slekten

Glückstad Andreas Melchior justisråd

Glückstad Andreas Melchior redaktør

Christen Mamen Glückstad sogneprest

Christian Fredrik Glückstad

Glückstad Ludvig Michael major

Glückstad Victor kjøpmann

Gløersdatter Karen

Gløersen Børge sorenskriver i Idd og Marker

Gløersen Børge Jørgen kaptein

Gløersen Caspar skomakermester

Gløersen Christian major

Gløersen Erik prokurator

Gløersen Gløer tollforvalter

Gløersen Hans Jørgen kaptein

Gløersen Ole (Oluf) kjøpmann

Gløersen Ole skipsreder

Gløersen Philip proviantforvalter

Gram Harald politimester

Grosch Christian Heinrich arkitekt

Grüner Peter Otto Rosenørn kaptein, tollkasserer

Grønbech Jens høiesterettsprokurator

Grønn Hans Christian lege

Grønn Hans Christian Harboe major

Grønn Hans Ogman kapteinvaktmester

Grønn Peter Harboe kaptein

Gunnerus Hans Henrik Schaar tollkasserer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Hadelen Wilhelm Ernst von oberstløitnant

Hagenberg Peter stadsmusikant

Hagendal Lauritz by- og rådstueskriver

Halden Peder Søfrensen kapellan

Hals Johannes Friderich kaptein og tollinspektør

Hamilton Lorentz skipskaptein og losoldermann

Hamilton Lorentz Rachelius skipskaptein

Hamilton Theodor Julius losoldermann og havnefogd

Hamilton William skipskaptein og bokhandler

Hamilton Wilhelm Duperre revisor

Hammerstein Peter Gerorg Christian redaktør

Hannestad Martin sogneprest

Hansen August borgermester

Hansen Carl Wilhelm kjøpmann og engelsk visekonsul

Hansen Hans Christian Albert amtmann

Hansen Karl August generalløitnant

Hansen Martin høyesterettsassesor

Hansen Martin kjøpmann og megler

Hansen Nechanor Skotøyfabrikant

Hansen Paul Hjelm redaktør

Hansen Truels Wiel grosserer og propietær

Hansen Wilhelm (William) kjøpmann, engelsk visekonsul

Hansen Wilhelm trelasthandler

Hanssen Niels Eugene sogneprest

Haslund Hans Fredrik kjøpmann

Hauch Johannes Carsten professor, dikter

Haxthausen Friderich Gottschalck Maximillian von generalmajor

Hegermann Diderich generalmajor Eidsvoldsmann

Heide Christian Hansen kaptein

Heide Ulich Christian oberst

Heidemarck Christen Henrichsøn rådmann

Helliesen Henrik tollkasserer

Heyerdahl Halvor sorenskriver

Hiermann Otto Christipher interimskommandant på Fredriksten

Hjermann Thomas Stang premierløytnant

Hjorth Jens Edvard major

Hoff Engelbrecht Hansen generalmajor og kommandant

Hoffmann Lorents Guldsmed

Hofgaard Amund Linnes

Hofgaard Gabriel Grosserer

Hofnagel Peter industrimann

Holberg Christian Nielsen oberstløytnant

Holmsen Andreas rittmester senere postmester

Holst Hans Gram generalmajor

Holst Johan Hübner kommandant på Fredriksten

Hopp Michael kjøpmann

Horn Erich kanselliråd, sorenskriver

Hosemfelder Heinrich Christian Fredrich Fajanse- og portrettmaler

Hount Peter Ulrik Magnus Prost og Eidsvollmann

Huitfeldt Arild Christen Lyche kjøpmann

Huitfeldt Arild Christopher major

Huitfeldt Henrik Jørgen generalløytnant

Huitfeldt Tønne oberst

Huitfeldt Wilhelm sorenskriver

Huth Heinrich Wilhelm von general

 

I

Illerød (Iglerød) Ole Svendsen Eidsvollsmann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

Landstad Magnus Brostrup sogneprest og salmedikter

Lange Bernt Chstopher Fullmektig og kjøpmann

Lange Gustav Fredrik violinist og komponist

Large Joseph dekoratør og kjøpmann

Large Gunder keramiker

Larsen Christen maskinist og handelsmann

Larssøn Ulrik Fredrik borgermester

Leganger Georg Peter proprietær

Leganger Lauritz sogneprest i Aremark

Leganger Rasmus Abilgaard grosserer og trelasthandler

Lemvig Christian Jenssøn oberstløytnant

Leth Johan Christian rådmann

Leth Christian borgermester

Lobeck Albert maler og skildrer

Lohenschiold Christian von generalmajor

Lorang Anders Lund arkeolog

Lorange Carl Georg skipsfører og trelasthandler

Lorange Georg Fredrik trelashandler, verftseier, gårbruker

Lorange Hans Andreas skipsreder, grosserer og konsul

Lorange Heinrich Nicolai skipper, senere verftseier

Lorang Johan Andreas trelashandler, hollandsk visekonsul

Lorange Johan Gerhard havnefogd og losoldermann

Lorentz Peter provianforvalter, assesor

Lund Anders Catrineholms grunnlegger

Lyche Christen kjøpmann

Lyche Iver Johan Christen Wilhelm kjøpmann

Lyche Johan Nicolai regimentskvartermester, byfogd

Lyche Svend Christian kjøpmann

Lyche Truls Johan prokurator

 

 

M

Maag Carl grosserer

Mamen Christen kjøpmann og sagbrukseier

Mamen Dines Klein stadskaptein og grosserer

Mamen Marcus Rosenkrantz infanterikaptein

Mamen Marie Wilhelmine

Mansbach Carl von kommandant på Fredriksten

Mansbach Johan Frederich von kommandant på Fredriksten

Mathiesen Ida

Mathisen Joachim kjøpmann

Meng Niels Hansen borgermester

Michelet Fredrik Christian kommandant på Fredriksten

Michelet Simon Olaus Wolff kaptein

Moltzau Peter Maar premierløytnant tollbetjent

Morbach Hans Iversen sogneprest

Morbach Iver Hansen sogneprest

Morbachius Hans Pedersen sorenskriver

Morjan (Morian) Henrik general, postmester

Mossencrone Peder de, sagbruker

Munch Eggert kunstmaler

Munch Johan Storm

Munk Christen lensmann

Musæus Johannes overlærer

Møhne Johan Heinrich forstander

Møinichen Jens overhoffrettsprokurator

Møller Christian Christopher brygger

Møller Christian Ludvig bryggerieier

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

Radich Carl Emil distriktlege

Radich Johan Wilhelm oberstløytnant, kammerherre

Radich Simon Christian Wilhelm trelasthandler

Rasch Fredrik Ludvig Gleerup

Rasch Johan Lauritz sakfører, byfogd og amtmann

Rasch Jonas Gottfried kaptein og korpslege

Rasch Ole kjøpmann og fabrikkeier

Reissiger Friderich August komponist

Resch Wolfgang Sigismund postmester

Riber Niels Jacobsen byfogd

Riddervold Hans sogneprest, biskop og statsråd

Riech Jacob byfogd, politimester og magistrat

Riis Johan Fredrik byfogd, kanselliråd

Rist Johannes Laurentius grosserer

Rist Jonas sogneprest

Rist Jonas tollkontrollør kammerråd

Rode Georg Friderich regimentskommandør

Rode Hans Henrich

Rode William Walker kaptein

Roosen Carl Bonaparte kaptein

Rosenschiøld Gabriel oberst

Rosenvinge Edvin Denius kåpefabikant

Rosenvinge Eilert Schøller major ogkjøpmann

Rosenvinge Hans Eilert kjøpmann senere fullmektig

 

S

Saxlund Even byfogd

Schiørn Joachim Jørgensen Lieung prost, sogneprest

Schlytter Bernt Grube kjøpmann

Schnitler Brustrup Müller major

Schrøder Henrich kjøpmann

Schrøder Johannes magister, rektor

Schultz Johann Heinrich Frantz hotelleier

Schultz Frantz grosserer

Schwartz Paul Lassen major, jernverkseier

Schytte Hans Holst kjøpmann, statskaptein

Schytte Niels kjøpmann

Schytte Peter kjøpmann, skipsreder, proprietær

Schøller Christopher de, oberhauptmand

Schønnebøl Ulrich Frederich sogneprest

Selmer Christian August statsminister, generalauditør

Selmer Johan Peter kjøpmann, forvalter

Selmer Johan Christian Pedrssøn kjøpmann

Sinding Christen Conrad cand.theol., skipsreder

Sinding Johan Otto apoteker

Soot Engebret kanalbygger

Spørck Johan Henrich generalmajor

Stang Andreas disponent

Stang Lauritz Leganger sorenskriver

Stang Ole Andreas konsul, trelasthandler

Stang Thomas Andersen trelasthandler og skipsreder

Steen Lars kjøpmann

Steen Lauritz Kjellerup kjøpmann, hotellvert og megler

Stockfleth Thomas Rosing

Stub Niels Christensen trelasthandler

Stub Niels Kjeldsen assistensråd, kjøpmann

Svale Mogens lensmann i Idd og Marker

Sylow Peter Ludvig Mejdell professor

Sætrang Ivar sogneprest

Søffrensen Lauridz

Sørensen Peter skibskaptein

Sørensen Peter kjøpmann

Sørensen Peter Christian kjøpmann sener proprietær

Sørensen Wilhelm kommandant på Fredriksten

Sørebrøden John Hansen bonde, Eidsvoldsmann

T

Tambs d.e. Hartvig kjøpmann

Tambs d.y. Hartvig kjøpmann

Tambs Hans Fredrik oberstløytnant

Tambs Hans Wilhelm Carl skipper og skipsreder

Tank Carsten statsråd

Tomassen Anders skipper og kjøpmann

Tritzschler Hans Ernst generalløytnant

Trolle Niels von, statholder

Truelsen Ole skipper og skipsbygger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

Ullitz Christen Endresen skipskaptein

Ullrichsdal Wilhelm von, general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Vogt Christian høker og gårdbruker

Vogt Lorentz Juhl tollinspektør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

Weber Georg Friderich Nicolai regimentskirurg

Wegner Claus sogneprest

Weisser Johan Adolph sogneprest i Berg

Wergmann Peter Christian Fredrik teatermaler

Wessel Hans Wilhelm Christopher Huitfeldt borgermester

Wiel Mads Truelsen trelashandler og konsul

Wille Christen Carl Otto sogneprest

Willerup Christian Edvard Baldur metodistprest

Wisborg Eilerich Jensen oberst

Wittkugel Johan Georg Christian Carl stadskirurg

Wærn Jacob Sørensen tollkontrollør

Wærn Mads Mortensen kjøpmann

Wærn Mathias brukseier

Wærn Morten Madsen grosserer

Wærn Peder Mortensen kjøpmann

Wærn Søren Madsen konsumtionforpakter

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

 

Z

Zimmer Fredrik Anton stadslege

 

 

Æ

 

 

 

Ø

Østby Claus Theodor musikkoberst i Frelsesarmèen

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 23.10.2023 19:27