Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Jens Fæster Bille

Erling Børke sine notater forteller dette om Jens Fæster Bill

Postmester Bille afgik Nat til igaar ved Døden efter et kort Sygeleie.

Jess Fæster Bille, Søn af Kommandørkatein S. Bille var født 1818. I 1839 blev Bille Løitnant i Marinen og i 1859 Kapteinløitnant. I mange Aar førte afdøde Postdampskibe saavel i indenrigs som udenrigs Fart.

I 1871 belv Bille Postmester her i Fredrikshald. Forholdene var da enklere end nu; der var ikke da sa hyppig og livlig Postvexling som nu, og var dog Ordningen paa Posthuset lidet praktiskt. Under Billes Tid blev imidlertid mangen heldig Forandring indført og Ordningen er nu tilfredstillende.

Den afdøde Postmester var derhos en jovial og særdeles velvillig og forekommende Mand, i Tjenesten var det ham meget om at gjøre, at alt blev punktlig og omhyggelig udført.

Postmester Bille var en særdeles praktisk Mand med Indsigt i og Kjendskab til de forskjelligste Kunster og Haandværk. Særlig Forkjærlighed havde han for Malerkunsten, og findes der hos forskjellige Familier her i Byen Billeder fra hans Haand, dels originale Arbieder, dels Kopier efter kjendte Maleres Værker.

Mange er det, som med Venlighed vil mindes Bille.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.03.2023 18:23