Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
David Faye

Erling Børke sine notater forteller dette om David Faye.

 

Øvrige opplysninger:

Dødsfald.

Med dyb Vemod tilkjendegives herved fraværende Familie og deeltagende Venner, at min inderlig elskede og trofaste Ægtefælle, vore Børns kjærlige Fader, Kjøbmand David Faye, efter længre Tids Svagelighed ved Døden afgik den 20de d. M., efterat have opnaaet en Alder af noget over 64 Aar. Fred være med hans Støv, velsignet være hans Minde.

Frederikshald, den 22de Januar 1835

På egen og Børn Vegne:
Petronelle Faye,
født Sørensen.

 

 

At Enkefrue Petronelle Faye har skænket til Frederikshalds Kirke 5 forgyldte Lysekroner af Metal, bringes herved til Menighedens Kundskab, med den Forvisning, at Indpectionen har handlet efter Menighedens Ønske, ved paa dens Vegne at aflægge Frue Faye dens fobindtlige Tak for denne Gave, og med det Ønske at flere af dem, som dertil maatte have Leilighed, vilde følge dette Exempel ved at bidrage til at afhjælpe de Mangler, som endnu finde Sted ved vore offentlige Indretninger.

Frederikshald, i Inspectionen for de offentlige Stiftelser den 12te November 1837.

Riddervold - B. N. Knap.

 

At vor dyrebare Moder, Fru Petronelle Faye, født Sørensen, Enke efter forhen afdøde Kjøbmand D. Faye i Frederikshald, efter nogen Tids Sygelighed, blev os ved Døden berøvet den 27de d. M., i en Alder af 63 Aar, bekjendtgjøres herved med dyb Vemod for fraværende Familie og Venner af hendes efterladte Børn.

Den 30te Juli 1840.

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 22.11.2023 13:49