Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Arild Christen Lyche Huitfeldt

Erling Børke sine notater forteller dette om Arild Christen Lyche Huitfeldt.

 

Øvrige opplysninger:

 

Dødsfald. Vi erfarer, just som bladet skal gaa under pressen, at en af vor bys større forretningsmænd, grosserer A. Huitfeldt nemlig, er afgaaet ved døden.

Hr. Huitfeldt har i nogen tid været betænkelig syg, men havde man dog neppe ventet, at hans dage saa snart skulde være talte.

Den afdøde var en driftig forretningsmand,d er har beskæftiget mange arbeider i sin pelsvarefabrik og sine kaabeværksteder, hviket sidstnævnte værksteder han dog for nys har overdraget til firmaet Bache & Thoresen.

 

Fredrikshald. 6. November

Vor Handelstand har mistet en af sine bedste og dygtigste Repræsentanter, idet Kjøbmand Arild Christen Lyche Huitfeldt afgik ved Døden igaar efter nogen Tids Sygdom.

Kjøbmand Huitfeldt, der var Søn af Sorenskriver i Nordfjord Vilhelm Huitfeldt og nys afdøde Hustru Christine Elisabeth Lyche, var født 1840 og saaledes endnu i sine bedste Aar. Han etablerede allerede for en Aarrække tilbage (i 1867) en Manufakturforretning, der senere næsten udesluttende omfattede Kaabefabrikationen og Handel med Pelsværk, i hvilken Branche han drev stor Omsætning. Svækket Helbred tvang ham til for et Aars Tid siden at opgive Butikforretningen og overdrage Kaabefabriken til et nyt yngre Firma.

Inden Kommunen var Kjøbmand Huitfedlt en meget anseet Mand, der blev benyttet paa forskjellig Maade. Han var saaledes Medlem af Repræsentantskabet, af Handelsforeningens og Grundlovsforeningens Bestyrelseer, Medlem af Almuskolekommissionen og tidligere ogsa Medlem af Pigeskolens Forstanderskab, m. m. og havde ved sin bramfri og elskværdige Personlighed og ved sin imødekommende og sindige Optræden vundet sig en stor Vennekreds, der med Sorg vil modtage Budskabet om hans tidlige Bortgang.

Kjøbmand Huitfeldt efterlader sig Hustru Emma Ottilie f. Stang samt 4 uforsørgede Børn.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 04.02.2022 23:20