Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Svend Christian Lyche

Erling Børke sine notater forteller dette om Svend Christian Lyche.

 

Svend Christian Lycke ble hard rammet av brannen i 1826, noe hans artikkel i Norsk Handels Tidende bærer preg av.

Den store Ulykke, som den 18de d. M. rammede Frederikshald, er vist allerede for Enhver, med hvem jeg stod i Handelsforhold, ei mindre end for mine øvrige Venner bekjendt; men hertil maa jeg desværre end med Smerte tilføie, at Ilden i mit Huus, som nærmest det, der først lagdes i Aske, kom saa overrumplende paa, at jeg ei fik Tid til fuldkommen at tilspærre en Jerndør for min brandfrie Kjælder, hvilket foraarsagede, at samme ved den græslige Hede, efter Husets Fald, indtrykkedes, og derved foruden det Fortrineligste af mine Varer og Effecter tillige Regnskabsbøger og Papirer tilintetgjordes. I denne Stilling seer jeg mig saaledes nødt til at anmode Enhver, med hvem jeg har havt Handelsaffaires, gunstigen og godhedsfuld at ville bebyrde sig med at indsende til mig vores Mellemregninger fra dette Aars Begyndelse til Dato, paa det jeg igjen kunde faae samme anførte a Conto.


Berøvet min Formue og for Tiden sat ud af Virksomhed, er det mig desværre umuligt til de fastsatte Terminer at kunne erlægge det Skyldige, hvorimod, naar mine Creditorer, tillidsfulde og med Godhed, ville overlade til mig selv at afgjøre samme, saa hurtig det efter disse Omstændigheder er mig muligt, vil jeg ansee det for den største Ære, ligesom det vist er min høieste Glæde at betale Enhver sit, og til min Død at ansees for at være en ærlig Mand.


Den tillid Enhver i den forløbne Tid har viist mig, haaber jeg og i denne Ulykkensperiode bliver mig tildeel, og vil jeg fredse med Taknemlighed og Forbindtlighed bevare  Mindet derom i mit Hjerte.


Saa tungt det end er i det Øieblik, jeg selv anraaber Andre om Overbærelse og Godhed, ei selv at kunne vise det, maa jeg dog lægge mine Debitorer paa Hjertet snarest muligt at indkomme med Betaling før jo heller, da jeg nu saa høilig tiltrænger samme, for igjen at kunne komme i Virksomhed.

Frederikshald den 22de Juni 1826
Svend. Chr. Lyche.

 

1826 var ikke et godt år for Svend Chr, Lyche

 

Bortkomne Sager:


Atter har Ulykken hjemsøgt mig derved, at der Natten til Mandag den 6te dennes, imellem Kl. 11 Aften og 6 ½ Morgen skeete Indbrud i min Krambod og deraf blev bortstjaalet omtrent 500 Spd. I Penge, hvoraf var 2 Sedler paa 100 Spd., 2 eller 3 Ditto paa 50 Spd. og Resten mindre Sedler, samt Sølv og Kobberpenge; blandt endeel svenske Penge var een Seddel på 10 Rd.Rgd., der var ganske ny og udenpaa stod skrevet Navnet Sven Larsen; envidere savnes et Bancactiebrev paa 25 Sølvspecier, udsted til Sven Chr. Lyche og Peder Kjørboe; 4 Connossementer fra Capt. Stoltenberg, kommende fra Bordeaux, og hvorav Fragt skulle hæves for Hr. Niels Haslund i Christiania; ligesaa et Stykke graat middels fint engelsk Halvklæde paa circa 20 Alen, 3 a 4 Stoffer rødrudet Faconet, ligesaameget bruun og blaae Singham, endeel blaat og hvidt Bomuldslærred, m.m. Dette tap er mig saameget mere føleligt, som jeg saa nylig forhen mistede ved Ildebrand hersteds nesten al min Eiendom; hvorfor min ærbødigste Begjæring er til Enhver, som dette mit  Avertissement maatte komme for Øine, at de med muligste Opmærksomhed ville paagribe enhver mistænkelig Person, hos hvem mulig nogle af ovenmeldte Sager kunde forefindes, og hvorved Opdagelse kunde  skee af een eller flere saa uforskammede Ransmænd. En Belønning af 50 Spd, tilstaaes for den, der beviiselig opdager Gjerningsmanden, og Navnet fortiet.


Frederikshald den 4de November 1826
Sven Chr. Lyche

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 24.08.2022 16:05