Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Truels Johan Lyche

Erling Børke sine notater forteller dette om Truels Johan Lyche:

 

Øvrig informasjon.

 

Guldbryllup feires paa Mandag af Prokurator Truls Lyche og Hustru.

Prokurator Lyche er Byens Barn, født den 6te Marts 1814. Faderen, Kjøbmand Christen Lyche var gift med Susanne Wiel, Datter af Kancelliraad Truls Wiel, og havde i dette Ægteskab foruden Sønnen to Døtre, Fruerene Hvidtfeldt og Baastad. Prokurator Lyche blev Kandidat i 1837 og har senere været knyttet til Hjemstedet, først som Fuldmægtig hos Auditør Dahl, sener som Prokurator fra 1846 af.

Fru Adolfine Lyche er en Datter af Kjøbm. Paul Lyche i Drammen og blev født den 29. Decbr. 1820.

Gode Ønsker om Fred i Alderdommen vil fra vide Kredse gaa til de venlige Gamle paa deres Hædersdag.

 

 

Af Studenter fra 1831, der altsaa iaar kan feire 60 Aars akademisk Jubilæum er endnu 22 i Live, deriblandt Fultmægtig Jens Hjorth (f. 11/11 1812) og Prokurator Lyche (f. 6/3 1814) hersteds. Af de øvrige kan mærkes fhv. Sorenskiver Alsing, de to Fredrikshaldensere M.G. Klem og fhv. Skattefoged Schultz, samt fhv. Statsminsiter Sibbern.

 

 

 

Prokurator Truels Johan Lyche er igaar Eftm. afgaaet ved Døden efter en kort Tids Sygelighed.

Afdøde, der var født 1814, Cand jur. fra 1837 og Prkurator fra 1846, sat i en god Forretning. Bland andet var han Kommissinær for Hopothekbanken og Sagfører for en Del andre Banker.

 

Prokurator T. J. Lyche

er i Søndags afgaaet ved Døden 80 Aar gammel.

Dette Dødsbudskab kommer visselig ikke uventet, idet Afdødes tildligere saa stærke Konstitution i de sidste Aar var bleven brudt, hvorfor ogsaa den Afdødes Tilstand i denne Tid flere Gange gav Anledning til alvorlig Frygt.

Trul Johan Lyche var født hersteds 1814 af Forældrene Kjøbm. Chr. Lyche og Hustru f. Wiel. Efter at have taget sine Examener med Laud tog han først Ansættelse hos Auditør Dahl, hvor han forblev, indtil han nogle Aar senere etablerede egen Virksomhed som Prokurator.

Som en anseet og dygtig Jurist voxede hans virksomhed temmelig hurtig; han var ogsaa i lang Aarrække Direktør i Norges Bank samt lige til sin Død Hypothekbankens og Sparebankens Kommissionær for Fredrikshald.

Ogsaa som Kommunemand var den Afdøde i tidligere Dage meget benyttet saavel i Egenskab af Formand som Repræsentant.

Den Afdøde arbeidede ufortrødent paa sit Kontor lige til det sidste, og det var kun naar Sygdommen tvang ham, at den virksommme Gamle afstod fra sit Arbeide, han overlevede ikke længe sin Hustru; af hans 7 Børn er der nu kun 3 ilive.

Urban og vennesæl, i al sin Færd aaben og grei, efterlader Procurator Lyche sig mange Venner og visselig ingen Fiender.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 02.01.2023 23:05