Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Simon Oluf Wolff Michelet

Erling Børke sine notater forteller dette om Simon Olaus Wolff Michelet

 

Øvrige opplysninger:

Eier av matrikkel 667, Laxegata 1, fra 1871 til 1874.

Fredrikshald

Isøndags Aftes hændte et Ulykkestilfælde, der har vakt megen Deltagelse blandt Byens Befolkning. Hr. Kaptein W. Michelet kom med sin Familie, Hustru og to Børn kjørende nedad Ideveien, da Hesten, Skræmt ved noget, et Stykke nedenfor Svingen sprang ud med den Følge, at samtlige kastedes af Vognen nedad en temmelig brat Skraaning ved Vejkanten. Medens Fru Michelet med Børnene slap forholdsvis let fra det, fik derimod Kapteinen, der sandsynligvis er faldet mod en af Stabbestenene, sit Hoved saa alvorlig forslaaet, at han i bevidstløs Tilstand maate bringes til Lægen.

Efter hvad der berettes, skal Kapteinens Tilstand igaar dog have været saavidt bedre, at der kan være Haab om, at han vil kunne komme sig igjen.

 

 

Fredrikshald.

Kaptein Michelets jordiske Levninger stededes igaar til Hvile paa Byens Kirkegaard udner stor Deltagelse og med de sædvanlige militære Æresbevisninger.

Den Afdøde, der paa en saa sørgelig Maade kom af Dage, var en dygtig Offiser, almindelig afhodlt for sin Elskværdige Karakter ikke mindre end for sin stille, bramfri Virken. Af Arbeidet med Byens Forskjønnelse har han megen Fortjeneste, og mange ere vistnok de, der i taknemmelig Paaskjønnelse af, hvad han udrettede i denne Hensseende længe vil bevare Mindet om ham.

Kaptein Wolf Michelet, yngste Søn af Generalmajor Michelet, var født i 1840, blev Kadet i 1855, Løitnant 1860 og i 1876 Kaptein i 1ste akershusiske Brigade. Han var gift med Petra Wiel og efterlader sig Hustru og fem Børn.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.10.2022 20:08