Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Siegvard Emil Petersen

Erling Børke sine notater forteller dette om Siegvard Emil Petersen.

 

Øvrige opplysninger:

Eier av matrikkel 447a1, Øvre Bankegate 1 (Ynglingen) fra mai 1854 til han dør i november 1869. Arvingen selger eiendommen 1870

 

Brigadelæge Petersen afgik den 22de dennes ved Døden efter nogle Dages Sygeleie i Fredrikshald. Fredrikshalds Tilskuer meddeler følgende Nekrolog:

Den Afdøde, som i omtrent 44 Aar har virket i Fredrikshald, nød almindelig agtelse og Tillid og var ikke alene en i sit Fag særdeles dygtig Mand, der altid fulgte med Tiden, men nærede også megen Interesse for alle Foreteelser paa Aandens Cebet. Mange vil savne ham som Læge og Menneske, og den hele By, der i saa mange Aar har seet den gamle Asklepios`s Søn med det intelligente Ansikt vandre omkring fra Hus til Hus, vil sørge ved hans Baare; thi den har i ham mistet en af sine ypperste Mænd.

Brigadelæge Sigvardt Emil Petersen var født i Kristiansand den 29de September 1796; hans Forældre var Klaus Petersen, Stadsfysikus sammesteds, og Wilhelmine Christine Labière.

Dimmitert fra Kristiansands lærde Skole var han blandt de første, der immatrikuleredes som Studenter ved det dengang netop oprettede Universitet i Kristiania *)

Ligesom Faderen valgte han det medicinske Studium, og under sit Ophold ved Universitetet forrettede han i længre Tid Tjenste som Amanuensis hos daværende Professor Sørensen, ligesom han ogsaa en Tid var Bestyrer af et Sygehus i Oslo.

Efter at have taget medicinsk Embedsexamen i 1821 var han et Aars Tid Læge ved Modums Blaafarveverk, indtil han i Aaret 1823 ble udnævnt til amtsfysikus i Smaalenene.

I Aaret 1825 flyttede han hid til Fredrikshald hvor han senere stadig har boet. - Sin Stilling som Amtsfysikus ombyttede han i Aaret 1840 med Brigadelægeposten ved 1ste Akeshusiske Brigade, hvilken han indehavde til sin Død.

 

*) Den enste gjenlevende af hans Artiumskammerater er den nuværende Chef for Kirkedepartementet, Statsraad Riddervold.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 16.03.2023 23:23