Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Carl Emil Radich

Erling Børke sine notater forteller dette om Carl Emil Radich

Øvrige opplysninger:

 

Carl Emil Radich kjøper matrikkel 358 & 359 i Busterudgata i 1863. Enken selger denne i 1877.

 

Fredrkshald d. 19de Februar.

Distrikslæge i Hvaløerne Carl Emil Radich afgik ved Døsen. Den afdøde var ifølge Kjær: "Norges Læger" Søn af Foged i Mosse Fogderi, Johannes R. og Christine Wilhelmine Borchsenius, født i Tune 5te Oktober 1807, tog Aug. 1825 Præliminærexamen (II) og 15/5 1834 medicinsk Examen. Fra 1/6 1829 gjorde han som konst.Kompanikirurg ved 1ste Akersh. Inf.Brigade Tjeneste i 2 Aar ved Garisonen i Fredrikstad og derpaa som Eskadronskirurg ved Opl. rid. Jægerkorps i Kristiania, indtil han Juni 1833 atter tiltraade sin forrige Stilling i Fredrikstad. 30/10 1833 ble han udnævnt til Distriktslæge i Raadbygdelaget, men erholdt uden at tiltræde Emedet allerede 6/5 1834 Afsked for at overtage Lægetilsynet ved Hafslund og Borregaards Godser med Bibehold af Embedsaar. Han boede derpaa 17 Aar paa Hafslund og 12 Aar i Sarpsborg, var fra 1840 i 4 Aar Medlem af Skjæbergs Formandskab og deltog som Valgmand i Distriksforsamlingen i Fredrisktad. Fra Høsten 1853 til Midten af 1854 var han konst. som Amtsfysikus i Smaalenene og blev 23/5 1863 udnævnt til det Embede, som han indehavde ved sin Død.

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 01.04.2022 20:42