Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Lauritz Kjellerup Steen

Erling Børke sine notater forteller dette om Lauritz Kjellerup Steen

 

Øvrige opplysninger:

 

At Kjøbmand Lauritz K. Steen her af Byen har overleveret sit Boe til Skifterettens Behandling, bekjendtgjøres herved til Efterretning for hans Creditorer med Tilføiende, at en Skiftesamling i Boet er berammet til Afholdelse paa dette Steds Bythingstue Tirsdag den 30te d. M. Kl. 10 Formiddag.

Frederikshald den 1ste October 1838.

B. N. Knap,
const. Byfoged.

 

 

Fredrikshald den 12te Januar 1880.

Dødsfald. Fhv. Mægler hersteds LauritzKjellerup Steen er i Sødnags afgaaet ved Døden 68 Aar gl. Den avdøde var født i Aalborg 11te Marts 1813, men tilhørte en norsk Familie, stammende fra Gaarden Sten paa Ringerike; hans Fader var her i Fredrikshald først Fuldmægtig hos den ældre Truels Wiel, derpaa Kjøbamnd for egen Regning og flyttede siden til Aalborg som kommissionær for norske Huse; Moderen var Karen f. Fearnley, Datter af den fra England til Fredrikshald indvandrede Thomas Fearnley. De afdøde blev den 20de April 1838 gift med sit Sødskendebarn Kathrine Fearnley og har 5 Børn. L. K. Steen var først Kjømand og senere Hotelvært hersteds og blev Stedets Mægler i Midten af 1850 Arene efter Martin Hansen.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 16.11.2023 11:26